Informácia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dňa 18. marca 2021 za dodržania epidemiologických opatrení z dôvodu COVID -19 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa venovalo nasledovným témam:

Podmienky pre prideľovanie nových obecných nájomných bytov       

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2021 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v Štrbe. Teda ide o obecné nájomné byty, ktoré obec stavia a bude v budúcnosti stavať cez Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.  Okrem týchto všeobecných podmienok poslanci zároveň schválili podmienky pre prenájom bytov a výber nájomcov do 10 obecných nájomných bytov, ktoré sa práve budujú prestavbou časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe (Bellova ulica č. 75). Viac o týchto podmienkach je uvedené v samostatnom článku.

 Dotácie z rozpočtu obce pre občianske združenia

Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 pre nasledovné občianske združenia na ich celoročnú činnosť:

  • Folklórnemu združeniu Štrbianček
  • Športovému klubu Štrba
  • Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe
  • Dobrovoľnému hasičskému zboru v Štrbe

Obec každoročne zo svojho rozpočtu podporuje tieto organizácie formou dotácie, keďže sú to samostatné právne subjekty. Ale okrem nich podporuje z rozpočtu obce aj ďalšie organizácie ako je Klub dôchodcov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Štrbe, Maticu Slovenskú v Štrbe, či Slovenský zväz drobnochovateľov v Štrbe. Uvedené dotácie budú uhradené žiadateľom postupne (priebežne) podľa vývoja pandemickej situácie spôsobenej vírusovým ochorením COVID 19. Výška týchto dotácií zodpovedá sumám, ktoré im boli poskytnuté v minulom roku. V prípade detského folklórneho súboru Štrbianček okrem dotácie (na úhradu nákladov na prenájom priestorov, kde by mal DFS Štrbianček cvičiť), obec finančne podporí aj ďalšie určené výdavky DFS Štrbianček (po ich preukázaní).

 Plán investičných aktivít obce v roku 2021

Obecné zastupiteľstvo schválilo plán stavebných a iných investičných aktivít obce v roku 2021. V tomto pláne sú aktivity, ktoré sú dnes známe a naplánované, avšak tento plán sa môže počas roka meniť a dopĺňať podľa vývoja situácie. Tento plán je zverejnený v samostatnom článku.

Zmena rozpočtu obce pre rok 2021  

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021. V tejto zmene rozpočtu sú najväčšou položkou výdavky na povinné testovanie proti COVID-19, ktoré zabezpečuje obec každý víkend. Zatiaľ sú na tento účel naplánované výdavky vo výške 57 940 eur (predpokladané výdavky do konca marca), ale predpokladá sa, že to bude ešte narastať. Zatiaľ tieto výdavky platí obec zo svojho rozpočtu. Je prísľub štátnych orgánov, že všetky tieto výdavky budú obciam a mestám uhradené a prvé výdavky už aj boli preplatené. Táto zmena rozpočtu je zverejnená na www.strba.sk.

 Nakladenie s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj časti pozemkov do vlastníctva vlastníkov garáží pri bytovom dome súp. č. 598 na ulici 1.mája a pri bytovom dome súp. č. 169 na Školskej ulici v Štrbe z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom, ktoré boli predmetom dlhodobého užívania kupujúcimi pri garážach a pod prístupovou cestou ku garážam pri ich bytovom dome (ide o opravu pôvodného uznesenia).

Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie doby výpožičky majetku obce – snežný skúter YAMAHA VK10 na základe doterajšej zmluvy o výpožičke pre občianske združenie Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor Vysoké Tatry na dobu do  31.12.2022.

Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod obecných pozemkov v k.ú. Štrba (pod niektorými miestnym cestami, chodníkmi a verejnými priestranstvami do vlastníctva obecnej spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba za účelom zabezpečenia efektívnejšej správy a údržby týchto verejných obecných komunikácií, verejnej zelene a verejných priestranstiev za podmienky, že OTV, s.r.o. Štrba nebude mať právo prevodu vlastníctva týchto pozemkov na tretie osoby (možný bude len spätný prevod na obec Štrbu).

Obecné zastupiteľstvo zrušilo svoje uznesenie č. 133/2020 zo dňa 18. 5. 2020 týkajúce sa žiadosti p. Gabriely Nálepkovej, Štepánkovická 24, Štrba o prenájom obecných pozemkov na ul. ČSA v Štrbe.

 Z činnosti hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly za posledné 2 mesiace a schválilo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.

Zmena zástupcu starostu obce

Poslanci vzali na vedomie informáciu o tom, že Ing. Dagmar Vincová sa vzdala funkcie zástupcu starostu obce k 18. 3. 2021 a novým zástupcom starostu sa stal poslanec Mgr. Pavol Hurajt s účinnosťou od 19. 3. 2021. Viac informácií sa dočítate v samostatnom článku.

Aktuálna informácia o návrhu na Zmeny a doplnky č. 2/2020  územného plán obce

Poslanci vzali na vedomie priebežnú informáciu starostu obce o aktuálnom stave vyhodnotenia pripomienok zaslaných k návrhu na Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba. Viac informácií sa dočítate v samostatnom článku.

Plán stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba v r. 2021

p.č. Názov akcie Poznámka
1 Výstavba nového zdravotného strediska (CIZS) v Štrbe termín dokončenia podľa zmluvy – 2021
2 Výstavba novej Materskej školy v Štrbe termín dokončenia podľa zmluvy – august 2021
3 Regenerácia vnútrobloku – sídlisko Tatranská Štrba rekonštrukcia chodníkov a verejnej zelene na sídlisku v Tatranskej Štrbe v rámci projektu EÚ
4 Nájomné byty Tatranskej Štrbe – prestavba časti obecného úradu dokončenie do augusta 2021 – prestavbou vznikne 10 obecných nájomných bytov
5 Výstavba chodníkov v Štrbe V rámci projektu EÚ – výstavba chodníkov na ul.  Poľná, Štepánkovická, Hviezdoslavova, Školská, Raštub a parkovacích miest pri základnej škole
6 Výstavba stálej autobusovej zastávky v Tatranskej Štrbe (pod sídliskom) dobudovanie stálej autobusovej zastávky s prístreškom a nástupišťom pre cestujúcich
7 Modernizácia športového areálu na Štrbskom Plese príprava PD a realizácia stavebných prác + nákup potrebnej techniky na prevádzku areálu
8 Vybavenie odborných učební v ZŠ Štrba pokračovanie projektu EÚ – zriadenie a vybavenie odborných učební v základnej škole
9 Modernizácia areálu základnej školy v Štrbe úprava spevnených plôch a spoločného verejného priestoru – predná časť areálu školy
10 Modernizácia obecného úradu v Tatranskej Štrbe úprava časti interiéru (v dôsledku prestavby na nájomné byty), postupná stavebná úprava chodníkov a spevnených plôch okolo budovy
11 Výstavba nového chodníka pre peších na ul.  ČSLA spracovaná PD – postupná realizácia nového chodníka (po výmene inžinierskych sietí) v prípade zabezpečenia financií v rozpočte obce
12 Výstavba nového verejného osvetlenia na ul. ČSLA a časti Hlavnej ul. je spracovaná PD – realizácia závisí od rekonštrukcie NN-siete (zrušenie vzdušného vedenia) zo strany VSD a.s.  a v prípade zabezpečenia financií v rozpočte obce
13 Výstavba cyklochodníkov  (cyklotrás) v okolí Štrby príprava projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu výstavby cyklotrás
14 Modernizácia cyklotrasy na úseky Štrba – Tatranská Štrba – Štrbské Pleso Pokračovanie postupnej modernizácie cyklotrasy – cyklocesty od Štrby (od Šoldova) do Tatranskej Štrby
15 Verejné WC pri jazere Štrbské Pleso realizácia 2 samostatných verejných WC okolo jazera
16 Príprava IBV Krôn – príprava pozemkov pre  výstavbu rodinných domov postupná príprava projekt. štúdia, GP, majetkoprávneho vysporiadania a pod.
17 Modernizácia existujúceho chodníka na Hlavnej ulici (od hasičskej zbrojnice po obecný úrad) Po rekonštrukcii verejnej vzdušnej siete NN a jej umiestnení do zeme dôjde k zásahu do existujúceho chodníka, ktorý je v zlom technickom stave a bude ho nutné vyspraviť – v prípade zabezpečenia financií v rozpočte obce
18 Výmeny vodovodných prípojok k rodinným domom na ul. ČSA výmena pôvodných vodovodných prípojok k rodinným domom – pred rekonštrukcie NN siete a pred výstavbou chodníka  (len v rozsahu na verejnom pozemku)

Podané projekty čakajúce na hodnotenie

18 Futbalový štadión v Štrbe  – modernizácia interiéru – 2. etapa výmena elektroinštalácie, úprava šatní, soc. zariadení – pokračovanie – v prípade získania dotácie zo SFZ
19 Vodozádržné opatrenia obce Štrba projekt EÚ –  v štádiu hodnotenia – ide o opatrenia na sídlisku v Tatranskej Štrbe
20 Rekonštrukcia vykurovania Spoločenského domu (Martek) projekt v štádiu hodnotenia
21 Výstavba 2 nových prístreškov na autobusových zástavkách výstavba 2 nových prístreškov autobusových zastávok a bezpečných priechodov pre chodcov v Štrbe – projekt EÚ – v štádiu hodnotenia
22 Zateplenie budovy Obecného úradu v Tatranskej Štrbe projekt EÚ – v štádiu hodnotenia
23 Výstavba detského ihriska v areály Základnej školy projekt EÚ – v štádiu hodnotenia

 

Ďalšie verejné investície v roku 2021 na území obce Štrba :

1./ Rekonštrukcia celého verejného vodovodu na ul. ČSA  (investor PVS a.s. Poprad)
2./  Dokončenie rekonštrukcie ozubnicovej železnice T. Štrba – Štrbské Pleso (investor ŽSR a.s.)
3./  Rekonštrukcia cestného mosta ponad železnicu v Štrbe (investor Prešovský samosprávny kraj)
4./  Prekládka vzdušného (nadzemného) elektrického vedenia do podzemného vedenia na ul. ČSA a na časti Hlavnej ulice (investor VSD a.s. Košice)
5./  Posilnenie VN a NN siete – výstavba novej siete medzi Štrbou a Tatranskou Štrbou (investor VSD a.s. Košice)
6./  Posilnenie a rozšírenie optickej siete na Štrbskom Plese (investor Slovak Telecom a Orange )
7./  Posilnenie a modernizácia VN a NN siete v Chatovej osade Lieskovec v Tatranskej Štrbe (investor VSD a.s. Košice)

 

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close