Informácia zo zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrba dňa 28.októbra 2019 boli prerokované tieto témy:

Zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2019 tak, že z usporených financií v celkovej výške 61 400 EUR :

– dá sa vypracovať projektová dokumentácia na rekonštrukciu vykurovania Spoločenského domu v Štrbe

– dá sa vypracovať projektová dokumentácia na výstavbu cyklotrás v obci Štrba

– dá sa vypracovať projektová dokumentácia na  projekt Vodozádržné opatrenia v obci Štrba

– uhradia sa náklady na stavebnú úpravu – odvodnenie cesty pod podjazdom pod železničnou traťou v Tatranskej Štrbe

– zrealizujú sa búracie práce a prekládka inžinierskych sietí pre účely výstavby nového zdravotného strediska v Štrbe

– vymenia sa vstupné dvere na budove Obecného úradu v Tatranskej  Štrbe

– objedná sa zabezpečovací systém na ochranu obecných budov a objektov na Štrbskom plese.

Komunitné centrum v Štrbe

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo návrh Zriaďovacej listiny Komunitného centra v Štrbe. Toto centrum sídli v budove kultúrneho domu a bolo zriadené z finančných prostriedkov z fondov EÚ a z rozpočtu obce. Svoju činnosť by malo začať v januári 2020. Poslanci zároveň schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 4/2019 o sociálnych službách, ktoré budú  poskytované v tomto komunitnom centre.

 Premenovanie Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe na Pullmanovú ulicu

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 5/2019 o zmene názvu Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe. Nový názov tejto ulice je „Pullmanova ulica“. 

Obec Štrba bola opätovne vyzvaná Ministerstvom vnútra SR v zastúpení Okresným úradom v Poprade na odstránenie duplicitného názvu Štefánikova ulica z dôvodu, že nie je právne možné mať na území obce dve ulice s rovnakým názvom, pričom takýto stav je protiprávny. Okresný úrad upozornil obec, že je povinná tento nezákonný stav bezodkladne zmeniť premenovaním jednej z uvedených ulíc. Obec nemala inú možnosť ako premenovať jednu z uvedených dvoch Štefánikových ulíc. Po dôkladnom zvážení sa rozhodlo o premenovaní Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe. Uvedená zmena názvu ulice začne platiť od 13.11.2019. Od tohto dátumu je potrebné, aby občania, ktorí majú trvalý pobyt na premenovanej ulici a právnické osoby, ktoré majú sídlo na tejto ulici, si zmenili názov tejto ulice vo svojich osobných a iných dokladoch a príslušných evidenciách. Uvedená zmena adresy trvalého pobytu v príslušných dokladoch je bezplatná – teda bez povinnosti platiť správne poplatky.  Obecný úrad v Štrbe urobí túto zmenu názvu ulice v evidencii trvalého pobytu, ktorú vedie, automaticky bez toho, aby ste o túto zmenu museli osobitne žiadať obecný úrad, resp. nie je potrebné sa dostaviť na obecný úrad za týmto účelom.

 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Občianske združenie Štrbianček

Poslanci schválili dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2019 pre občianske združenie DFS Štrbianček (na základe ich žiadosti) vo výške 260 € na pokrytie prevádzkových  nákladov vzniknutých do konca roka za užívanie priestorov v ZUŠ a ZŠ v Štrbe pre potreby súboru. O ďalšej finančnej podpore pre Štrbianček na rok 2020 budú poslanci rozhodovať na zastupiteľstve v decembri.

 Zvýšenie poplatku za využívanie káblového televízneho rozvodu

Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie poplatku za používanie obecného káblového televízneho rozvodu (optiky) od 1.1.2020. Súčasný poplatok je 63 EUR ročne. Počas roka 2019 náklady na prevádzku tohto televízneho rozvodu  narástli o vyššie poplatky za vysielacie práva (za televízne programy, ktoré ja možné sledovať). Okrem toho ďalšie prevádzkové náklady (mzdové náklady a údržba) uhrádza obec zo svojho rozpočtu (nie z TV Štrba s.r.o.). Už tento rok obec bude dotovať „kábovku“ zo svojho rozpočtu, preto je nevyhnutné upraviť výšku tohto poplatku. Spoločnosť TV Štrba, s.r.o. zaradila do programovej ponuky viaceré zaujímavé programy. Momentálne je v ponuke 66 programov (z toho 24 HD kvalite). Od roku 2016 boli postupne všetky komerčné televízie (napr. NOVA,  PRIMA, JOJ, Markíza) a od roku 2018 je aj  vysielanie  televízie TA3 spoplatnené. Spoločnosť TV Štrba, s.r.o. uhrádza aj nemalé  pravidelné poplatky za autorské práva pre spoločnosti SOZA, Slovgram, VG,Media a pod. Preto od 1. januára 2020 sa ročný poplatok zvyšuje na sumu 70 EUR (doposiaľ 63 EUR), teda ročné navýšenie o 7 EUR (navýšenie poplatku o necelých 60 centov mesačne).

 Prenájom pozemkov na bežecké lyžiarske trate na Štrbskom Plese

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo prenájom pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré spravujú  ŠL TANAP-u v prospech Obce Štrba na účely prevádzkovania lyžiarskych bežeckých tratí na Štrbskom Plese do 31.12.2026 za ročné nájomné 720 EUR. Ide o existujúce súčasné bežecké trate v rámci športového areálu, ktoré sú aj na pozemkoch štátu v správe ŠL TANAP-u.

 Predaj pozemku pre vlastníkov bytov na ulici 1. mája č. 5

Poslanci schválili majetkoprávne vysporiadanie (odpredaj) pozemku pod bytovým domom, pozemku v bezprostrednom okolí bytového domu (dvor, záhradky)  a pozemkov pod garážami pre vlastníkov bytov v bytovom dome na ul. 1. mája 5 v Štrbe (na základe ich žiadosti).

 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl za školský rok 2018/2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo

a/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy v Štrbe za školský rok 2018/2019

b/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy v Štrbe za školský rok 2018/2019

c/ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Štrbe za školský rok 2018/2019.

 Informácia o úspešných projektoch obce (získané dotácie, granty, NFP)

Poslanci vzali na vedomie informáciu o úspešných projektoch obce Štrba :

  • schválený projekt na vybudovanie kamerového systému v obci Štrba – „Prevencia kriminality a bezpečnosť v obci Štrba“ – výška dotácie zo štátneho rozpočtu 6 000 €
  • Schválený projekt – „Vybudovanie sociálnych zariadeí (WC) pri jazere na Štrbskom Plese“ – ide o vybudovanie stálych verejných WC na dvoch miestach – výška dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 57 850 €.
  • Schválená žiadosť so Slov. zväz ľadového hokeja na vybudovanie malej ľadovej plochy v Štrbe o rozmeroch 40 x 20 m – výška dotácie zo štátneho rozpočtu (cez SZĽH) – vo výške 292 800 €. Výška spoluúčasti z rozpočtu obce sa momentálne rieši (na prípravu územia a potrebných prípojok) – až po tom, čo bude známe výška tejto spoluúčasti sa obec rozhodne, či pôjde do realizácie tohto projektu.

 Informácia o aktuálnej realizácii investičných projektov a akcií obce

Poslanci vzali na vedomie informáciu o aktuálnej realizácii investičných projektov a akcií obce Štrba. Medzi tieto projekty patrí aj príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektrického vedenia na ulici ČSA a na časti Hlavnej ulice – ide o uloženie vzdušného vedenia do zeme s prekládkou VN na ulici Hlavnej. Pripravuje sa nová trafostanica pre potreby CIZS a zároveň sa pripravuje projektová dokumentácia na nové verejné osvetlenie na týchto uliciach.

Nové vodorovné dopravné značenie na Štrbskom Plese bolo realizované v priebehu októbra použitím novej technológie – „plastové čiary ťahané za studena“, ktoré majú dlhšiu životnosť.

Ďalším projektom je prípravy prestavba nevyužitej časti obecného úradu v Tatranskej Štrbe na nájomné byty – v týchto priestoroch by malo vzniknúť 9 nájomných bytov s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania.

 Majetko-právneho usporiadania pozemku rímsko-katolíckej cirkvi v Štrbe

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo zámer majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod Štrbským potokom a v jeho okolí (za rímskokatolíckym farským úradom) na základe vypracovaného návrhu geometrického plánu formou zámeny pozemkov medzi obcou Štrba a  rímsko-katolíckou cirkvou – farnosťou Štrba. Podmienky zámeny budú ešte predmetom ďalšieho rokovania.

 Ďalšie prevádzkovanie reštaurácie Martek Restaurant v Štrbe

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe sa zaoberali doplnenou žiadosťou spol. Martek Restaurant, s.r.o. Štrba v súvislosti s ďalšou prevádzkou reštaurácie Martek v Štrbe. Poslanci vzali na vedomie doplnené informácie a požiadal o poskytnutie ďalších informácii. O tejto žiadosti sa definitívne má rozhodnúť na zastupiteľstve v decembri.

 Projekt „Vodozádržné opatrenia v obci Štrba“

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy EÚ z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR na projekt „Vodozádržné opatrenia obce Štrba – I. etapa“. Poslanci schválili spolufinancovanie tohto projektu vi výške min. 5% z rozpočtu obce.

 Projekt „Podpora výstavby cyklotrás v obci Štrba“

Obec pripravila projekt s názvom „Podpora výstavby cyklotrás v obci Štrba“ v rámci Výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu nových cyklotrás v k.ú. Štrba. Poslanci schválili spolufinancovanie tohto projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov z rozpočtu obce. Obec chce pripraviť projektovú dokumentáciu na  výstavbu asfaltového cyklochodníka (cyklotrasy v šírke 3 m) na troch úsekoch: 1./ Lúčivná – Štrba, 2./ Štrba – Važec, 3./ Štrba – Šuňava.

Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe vzalo na vedomie Správy hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol.

 

 

 

Fotogaléria


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close