MIESTNE DANE A POPLATKY V ROKU 2021

Rok 2020 nebol jednoduchý pre celý svet a rovnako tak pre Slovensko, ako aj pre obec Štrba. V roku 2021 sa výška daní a poplatkov meniť nebude, aj napriek tomu, že už v roku 2020 obec pocítila nižší príjem z podielových daní. Dôsledky majú dosah nielen na obec, ale aj na občanov, a práve preto veríme, že občania príjmu pozitívne, že obec výšku daní a poplatkov pre rok 2021 nemení.

Daňovú povinnosť obec vyrubí občanom ROZHODNUTÍM, ktoré im bude doručované do vlastných rúk a voči ktorému je možné do 30 dní podať odvolanie. Splatnosť poplatku je najneskôr do uplynutia ďalších 15 dní a to úhradou bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladne obce (tzn. lehota na úhradu je 45 dní od prevzatia rozhodnutia). Podklady pre platbu dane bezhotovostne sú uvedené v rozhodnutí a kvôli správnej identifikácii platby je potrebné ich dôsledne a bezchybne uviesť – variabilný, konštantný a špecifický symbol.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Podkladom pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je podané priznanie k dani z nehnuteľnosti, ktoré sa podáva do 31. 1. daného roka. Nakoľko 31. 1. 2021 pripadá na nedeľu, termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti sa posúva na 1. 2. 2020.

Do 1. 2. 2020 podávajú Priznanie k dani z nehnuteľnosti VLASTNÍCI nehnuteľnosti:

 • ktorí v katastrálnom území obce Štrba (Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso) v roku 2020 kúpili, predali, zamenili, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť,
 • ktorým bolo v roku 2020 vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie – na stavbu, prístavbu, nadstavbu, rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • ktorí začali v roku 2020 užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
 • ktorí začali v roku 2020 užívať nehnuteľnosť na území obce bez kolaudačného rozhodnutia,
 • ktorým sa v roku 2020 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
 • ktorí si v zdaňovacom období 2020 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce.

Do 1. 2. 2020 podávajú Priznanie k dani z nehnuteľnosti NÁJOMCOVIA nehnuteľnosti:

 • ktorí v roku 2020 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,
 • ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností.

Do 30 dní od právoplatnosti dedičského konania alebo dražby podáva Priznanie k dani z nehnuteľnosti DEDIČ alebo VYDRAŽITEĽ nehnuteľnosti:

 • ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo
 • ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľnosti nepočíta daň z nehnuteľnosti. Je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci priznanie k dani z nehnuteľnosti každý sám do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z nich (zástupca).

Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z listu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo z rozhodnutia Okresného úradu Poprad alebo z rozhodnutia stavebného úradu alebo z iného rozhodnutia na základe, ktorého došlo k zmene vlastníckych a užívateľských práv.

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na povinnosť daňovníka podať priznanie k dani z nehnuteľnosti sú zmeny, ktoré majú vplyv na daňovú povinnosť:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti povolením vkladu do katastra nehnuteľností; na základe kúpnej alebo dražobnej zmluvy,
 • predaj alebo darovanie nehnuteľnosti povolením vkladu v katastri nehnuteľností,
 • nadobudnutie nehnuteľnosti v dražbe,
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením,
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode a následnom vysporiadaní majetku,
 • právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
 • právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
 • začatie užívania stavby, drobnej stavby,
 • povolenie zmeny užívania stavby alebo bytu alebo nebytového priestoru,
 • po prístavbe a nadstavbe, ak došlo k zmene zastavanej plochy a počte podlaží,
 • zbúranie stavby na základe povolenia na odstránenie stavby a po následnom zápise v katastri nehnuteľností,
 • zmena užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala po kolaudácii,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti s SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľnosti,
 • zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľností,
 • rozdelenie, preparcelovanie, scelenie alebo prečíslovanie pozemkov v katastri nehnuteľností,
 • zmena výmery nehnuteľnosti po prístavbe alebo nadstavbe

Občania, ktorým sa vlastníctvo nehnuteľnosti k 1. 1. 2021 oproti minulému obdobiu nezmenilo, priznanie NEPODÁVAJÚ.

 

DAŇ ZA PSA

Daň za psa je vyrubená spolu s daňou z nehnuteľnosti v jednom rozhodnutí a platia pre ňu rovnaké pravidlá, pokiaľ ide o lehoty a spôsob úhrady. Treba však upozorniť, že v zmysle platných právnych predpisov zmenu vlastníctva (držania, úhyn, kúpa) psa je treba urobiť písomne podaním priznania k dani za psa obecnému úradu do 30 dní od zmeny, aj keď k nej došlo kedykoľvek v priebehu roka. Toto ustanovenie je zo strany občanov často porušované a spôsobuje to značné problémy a nedorozumenia pri vyrubovaní dane. Ohlásenie zmeny držania psa po uplynutí lehoty 30 dní obec nemôže akceptovať a dodatočne zohľadniť vo vyrubenej daňovej povinnosti.

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE

Pri dani za ubytovanie sa sadzby nemenia ani v roku 2021. Štrba – 0,50 €/osoba/noc, Tatranská Štrba – 1,- €/osoba/noc, Štrbské Pleso – 1,50 €/osoba/noc. Treba však upozorniť, že v zmysle platných právnych predpisov je potrebné, aby každý, kto poskytuje prechodné odplatné ubytovanie v katastrálnom území obce Štrba, bol riadne zaevidovaný pre daň za ubytovanie. Táto povinnosť je zo strany občanov porušovaná. Stáva sa, že občania ponúkajú cez internet ubytovanie a nie sú v obci registrovaní pre daň z ubytovania, ktorú od ubytovaných hostí vyberú a neodovzdajú obci. Je potrebné splniť si povinnosť registrácie. Tlačivo Oznámenie k dani za ubytovanie (vznik, zánik, zmena) je dostupné na úrade a tiež zverejnené na stránke obce.

 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Poplatok za komunálny odpad platia osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoby s oprávnením užívať nehnuteľnosť na území obce, aj keď tu evidovaný pobyt nemajú (napr. podnikatelia, vlastníci nehnuteľností – chát, bytov, garáží a pod., osoby žijúce v nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy). Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Rovnako ako vyššie uvedené dane, aj poplatok za komunálny odpad sa platí na základe ROZHODNUTIA obce do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti (lehota na úhradu je teda 45 dní od prevzatia rozhodnutia).

V roku 2021 môže obec Štrba znížiť poplatok za komunálny odpad na základe písomnej žiadosti poplatníkom, ktorí sa viac ako 90 dní v roku nezdržiavajú na území obce Štrba predložením dokladov a splnením podmienok uvedených vo VZN obce Štrba.

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, Oznámenie k vzniku, zmene a zániku k poplatkovej povinnosti a k dani za ubytovanie sú k dispozícii na obecnom úrade a zverejnené na webovej stránke obce www.strba.sk. Vzory žiadostí k zníženiu poplatku za komunálny odpad pre rok 2021 budú k dispozícii na obecnom úrade a tiež budú zverejnené na webovej stránke obce začiatkom roka 2021.

 

 

DORUČENIE priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, oznámenie k dani za ubytovanie, oznámenie k poplatku za komunálny odpad, žiadostí a dokladov:

Daňový subjekt (daňovník alebo platiteľ poplatku za komunálny odpad, ubytovateľ) pre doručovanie písomností (napr. daňových priznaní, oznámení, žiadostí…) správcovi dane môže využiť:

 • elektronické služby pre doručovanie prostredníctvom portálu www.slovensko.sk v prípade, že má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, alebo
 • e-mail ale tu je potrebné doručiť správcovi dane aj listinnú formu, a to do piatich pracovných dní od odoslania, inak sa podanie považuje za nedoručené, alebo
 • poštou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo
 • osobne do podateľne obecného úradu.

KONTAKT – správa daní a poplatkov:

krajcirikova@strba.sk, 052/78 78 821


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close