Obec Štrba upraví rozsah navrhovanej zmeny územného plánu

Tlačová správa – 21.5.2020

Dňa 19. mája 2020 sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu „ZMIEN a DOPLNKOV č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“ s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy a dotknutými organizáciami a so žiadateľmi, ktorí predložili návrhy na túto zmenu územného plánu. Na prerokovanie bol umožnený prístup aj verejnosti pri dodržaní všetkých nariadených hygienických opatrení z dôvodu šírenia COVID-19 a rešpektovaní obmedzenej kapacity rokovacej sály. Cieľom tohto prerokovania bolo prítomným subjektom predstaviť zverejnený návrh zmien a doplnkov územného plánu formou odborného výkladu spracovateľa územného plánu Ing. arch. Ligusa (spoločnosť Ateliér Urbeko s.r.o. Prešov) a oboznámenie prítomných s postupom prác prerokovania Ing. Kumorovitzovou, odborne spôsobilou osobou obce na zabezpečenie obstarávateľskej činnosti. Odprezentované boli návrhy týkajúce sa Štrby, Tatranskej Štrby i Štrbského Plesa. V rámci diskusie sa k nim vyjadrili prítomní zástupcovia štátnych orgánov, dotknutých inštitúcií i verejnosti.

Na verejnom prerokovaní  bolo oznámené, že obec predĺži lehotu na predkladanie pripomienok a stanovísk k uvedenému návrhu. Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúce epidemiologické  opatrenia a po opätovnom zvážení súčasnej situácie bola 30 dňová lehota predĺžená do 23. júna 2020 (teda o ďalších 30 dní).

Podľa vyjadrenia zástupcov štátnych orgánov na úseku starostlivosti o životné prostredie niektoré najviac diskutované zámery budú podľa zákona podliehať procesu povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie, čo bude vecne aj časovo náročný proces.  Vzhľadom na tieto skutočnosti a na závery pracovného stretnutia  starostu obce Michala Sýkoru s ministrom životného prostredia Jánom Budajom spojeného s obhliadkou Štrbského Plesa, ktoré sa uskutočnilo 19. mája v podvečerných hodinách, obec prehodnotila rozsah navrhovaných zmien územného plánu.

Z pôvodného návrhu na zmenu územného plánu sa z ďalšieho procesu jeho prerokovania vypúšťajú tieto navrhované zámery:

– Nový parkovací dom, ktorý chcela obec vybudovať ako obecné a obcou prevádzkované viackapacitné parkovisko pre základné fungovanie Štrbského Plesa

– Nová nadzemná lanovka na Štrbskom Plese – ako verejný dopravný systém zabezpečujúci prepravu návštevníkov medzi železničnou stanicou a športovým areálom

– Nová zjazdová trať pri existujúcom Liečebnom dome Helios na Štrbskom Plese, ktorá sa tu v minulosti  nachádzala

– Nový bytový dom s obecnými nájomnými bytmi postavenými cez ŠFRB (v počte do 24 bytov) na Štrbskom Plese

Nové záchytné parkovisko pre potreby Štrbského Plesa pri zastávke zubačky na Lieskovci v Tatranskej Štrbe.

Uvedený proces prerokovávania navrhovanej zmeny a doplnenia územného plánu je stále otvorený. K uvedenému návrhu je možné doručiť  pripomienky a stanoviská v novej predĺženej lehote, ktoré budú následne vyhodnotené a prerokované. V prípade kladných stanovísk všetkých dotknutých štátnych orgánov k jednotlivým navrhovaným zmenám je možné pokračovať ďalej v tomto procese a následne predložiť návrh na zmenu a doplnenie územného plánu príslušnému štátnemu orgánu  na vydanie  záväzného stanoviska. A až na základe tohto kladného stanoviska je možné pristúpiť k schváleniu zmien a doplnkov územného plánu obecným zastupiteľstvom. A popri tom prebieha proces posúdenia oznámenia o tomto návrhu Zmien a doplnkov územného plánu v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (oznámenie o strategickom dokumente).

Pokiaľ ide o verejné zhromaždenia s obyvateľmi obce, je nutné stále čakať na zmenu hygienických opatrení, aby sa mohlo rokovať  bez obmedzenia počtu prítomných osôb. Nakoľko aj po prijatí nových opatrení Hlavného hygienika SR od 20. mája 2020 je možné konať zhromaždenia a schôdze organizované obcou tak, že musí byť naďalej zachovaná medzi ľuďmi odstupová vzdialenosť 2 m. Akonáhle to bude možné, určí sa termín konania týchto zhromaždení. V prípade potreby obec stanoví novú lehotu pre doručenie pripomienok obyvateľov obce.

 

 

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close