Obec Štrba vyhlasuje výberové konanie na funkciu náčelníka Obecnej polície v Štrbe

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie
 • odborná spôsobilosť podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
 • minimálne 5 rokov prax v obecnej alebo štátnej polícii

 

Ďalšie osobné a odborné predpoklady:

 • znalosť zákona o obecnej polícii, zákona o obecnom zriadení a ďalšej príslušnej legislatívy
 • fyzická a duševná spôsobilosť na výkon uvedenej funkcie
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • znalosť práce s počítačom
 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Požadované doklady k prihláške:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. (úradne overené)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie (nie staršie ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Ďalšie informácie:

 • Rozsah pracovného úväzku: 1,0 (plný úväzok)
 • Predpokladaný termín nástupu do práce: 07.2020
 • Platové ohodnotenie: v rámci možností zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Na ústny pohovor budú pozvaní len záujemcovia, ktorí splnia vyššie uvedené predpoklady

 

Miesto a termín podanie prihlášok: 

Prihlášku do výberového konania s prílohami v zalepenej obálke je potrebné doručiť na adresu:  Obecný úrad Štrba, Hlavná 67, 05938 Štrba  v termíne do 15.06.2020 do 12.00 hod. do podateľne obecného úradu s označením Neotvárať –  Výberové konanie na náčelníka Obecnej polície v Štrbe“ (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke).

 

Bližšie informácie poskytne: Jana Pitoňáková, personálne oddelenie,  tel.: 052/7878820, e– mail: obec@strba.sk

 

V Štrbe dňa 20. mája 2020

 

Michal Sýkora

starosta obce


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close