Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania detí v MŠ v Štrbe v šk.roku 2020/2021.

Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností MŠ Štrba Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  – protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo detí  školy – semafor opatrení.

Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.

Každá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:

 • rodič – prostredníctvom webovej stránky MŠ, uzavretej skupiny na fb, na hlavnej nástenke školy,
 • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy – pracovná porada s vytvorením uznesenia,
 • dieťa – triednou učiteľkou v prvý vyučovací deň a priebežne počas obdobia potrebného dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.

 

Budeme rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, kedy sa v materskej škole nevyskytlo žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na ochorenie COVID-19.

Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v materskej škole vyskytlo dieťa alebo zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19.

Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u detí alebo nepedagogickými zamestnancami alebo jedného pedagóga.

 

Pred otvorením šk.roka 2020/20201  bude vykonaná kompletná dezinfekcia celého interiéru, hračiek, nábytku, kľučiek.

 

 Materská škola

1.Zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy, ale to platí aj pre vstup zákonných zástupcov , sprevádzajúcim dieťa do MŠ  (príloha č. 5).

 

2.Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.

3.Materská škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.

4.Materská škola zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra.

5.Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa štandardných pravidiel,  meranie telesnej teploty, avšak túto nikde nezaznamenáva a nespracováva.Dieťa, ktoré bude mať zapálené oči,nádchu, intezívny dusivý kašeľ,, častý výrazný vlhký produktívny kašeľ učiteľka dieťa nepreberie.

6.Učiteľka v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie.

7.Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby alebo zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko– epidemiologickými nariadeniami.

8.Priestory materskej školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

9.Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.

10.Toalety sú  vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk v trvaní dvoch týždňov. Ak bude priaznivá situácia, prejde sa na používanie textilných uterákov.

 

Zákonný zástupca  bude odovzdávať dieťa vnútri, má na to určený čas – max. desať minút. V šatni sa zdržiava jeden rodič s dieťaťom, druhý rodič s dieťaťom čaká na chodbe. V šatni môžu byť najviac 2 rodičia a 2 deti.

Dieťa do MŠ privádza  z MŠ vyzdvihuje len osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom. Ak je to súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov, ale musí byť zapísaný v splnomocnení na preberanie dieťaťa. Osoba, ktorá sprevádza dieťa, musí dodržiavať bezpečnostno-hygienické predpisy /rúško, dezinfekcia rúk, 2m odstup,../

Rodič dá ešte jedno rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky/spolu ich tam bude mať dieťa 2/. Poprosíme, aby čisté rúško bolo v jednom obale a rúško, v ktorom dieťa prišlo, v druhom obale.

Žiadame rodičov, aby svoje dieťa doviedli do MŠ do 8,00 hod., aby sa mohla vykonať dezinfekcia vstupných priestorov.

Fungovať bude „ranný zdravotný filter“, teda pri vstupe do materskej školy sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky. Ak dieťa nemá zvýšenú teplotu, môže sa zúčastniť VVP, ak má zvýšenú teplotu, nad 37,2   učiteľka dieťa neprevezme.

Budova MŠ bude zamknutá, aby sa po budove nepohybovali žiadne osoby. V prípade potreby zazvoňte, upratovačka vám otvorí.

Do MŠ si dieťa nenosí hračky, sladkosti ani ovocie.

Ak je niekto z rodinných príslušníkov v karanténe, zákonný zástupca je povinný nahlásiť túto skutočnosť učiteľke v triede a dieťa nebude prijaté do MŠ.

 

Zákonný zástupca:

 

 • Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky MŠ.
 • Do MŠ privedie iba zdravé dieťa. Ak sa dieťa ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do MŠ.
 • Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do MŠ a odchode dieťaťa z MŠ ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
 • Zabezpečí svojmu dieťaťu dve rúška (jedno bude v skrinke) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ , alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako tri pracovné dni, donesie písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( príloha č.2- Vyhlásenie ). Prílohu nájdete na webovej stránke MŠ a obce Štrba, prosíme, aby ste si ho vytlačili a predložili pri nástupe dieťaťa do MŠ.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola u dieťaťu nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude dieťa z MŠ vylúčené!
 • Požiadavky na učiteľku rieši telefonicky.
 • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého dieťaťa, úraz,….) má na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.
 • Na webovej stránke MŠ nájdete aj prílohu č1 – Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ, poprosíme Vás, aby ste si ho vytlačili, vyplnili, podpísali a v deň nástupu do MŠ doniesli.

Všetky deti musia do 16.00 hod opustiť budovu MŠ.

Zákonný zástupca je povinný rešpektovať všetky pokyny a pravidlá.

Rodič má zákaz vstupu do triedy.

 

Tieto informácie a požiadavky  sa vzťahujú na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. V prípade akýchkoľvek dôležitých zmien budeme rodičov bezodkladne informovať.

Riaditeľka Bc.Marta Macková


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close