Povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do konca roka 2021

(Oznam Okresného úradu Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor štátnej vodnej správy. )

Posledná novela zákona o vodovodoch a kanalizáciách zavádza  povinnosť pripojiť sa – ak je to technický možné a ekonomický únosné – na verejnú kanalizáciu  do konca roka 2021. Tam, kde sa občan nemôže pripojiť na žumpu, lebo to vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy – Obec,  pri malých čistiarňach odpadových vôd – Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu, pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.

Žumpy slúžiace na odvedenie odpadových vôd z rodinných domov a chát, sú drobnými stavbami. Žumpy ani domové kanalizačné prípojky slúžiace na odvedenie odpadových vôd z rodinných domov a chát nie sú vodnými stavbami v zmysle ust.  § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Pri výstavbe a následnom prevádzkovaní žumpy dodržať podmienky stanovené v STN  75 6081- Žumpy.

Novela zákona ukladá aj povinnosť prevádzkovať žumpu podľa všetkých platných predpisov. Žiadne pokútne vypúšťanie obsahu do záhrady, na pole alebo len tak do zeme. Majiteľ sa o žumpu musí dôkladne starať. Zákon prináša aj sankcie pre tých, ktorí to nebudú dodržiavať, a to výške 330 eur, aj opakovane.

Nakladanie so splaškovými vodami

Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, vzniká z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, kúpeľní, stravovacích zariadení a iných podobných zariadení. Za splaškovú odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá jej producent.

–  Zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd, a tým znečisťovať životné prostredie. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd (ČOV).

–  Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri prípadnej kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad o spôsobe nakladania so splaškovými vodami – doklad o vývoze fekálnym vozidlom, doklad z ČOV, platný certifikát malej ČOV.

–  Majitelia nehnuteľností, ktorí majú zriadené žumpy s vypúšťaním do budovaných trativodov, do potokov, na polia, do dažďových rigolov, aktívne ohrozujú životné prostredie. Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok okrem porušovania zákonov aj ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia – vody, pôdy, vzduchu.

–  Negatívny vplyv nesprávneho nakladania s odpadovými vodami sa môže prejaviť v priamom ohrození zdravia obyvateľstva, v zhoršení celkového stavu životného prostredia tvorbou a šírením nepríjemného zápachu, v znečisťovaní podzemných vôd a vôd, do ktorých je odpad priamo vypúšťaný.

–   Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je riešené v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z., § 40 ods. 2 písm. b), kde Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do výšky 331 eur.

V poslednom období sa aj u nás v obci Štrba, chatovej oblasti Lieskovec v Tatranskej Štrbe objavuje množstvo podnetov od občanov o nelegálnom vypúšťaní odpadových vôd do lesa, kríkov, rigolov, potokov a na lúky.

Nekontrolovaným vývozom žúmp a vypúšťanie odpadových vôd z nich do okolitého prostredia hrozia riziká, o ktorých často tí, ktorí to robia ani netušia. Dochádza jednak k biologickému znečisteniu, lebo splašky majú v sebe fekálne a mnohé iné baktérie, ktoré sú pre pitnú vodu nebezpečné – obzvlášť pre malé deti a ľudí s oslabenou imunitou.

Pokiaľ občania nelegálne vypúšťajú na pozemok obsah žumpy alebo majú trativody, tak sa do odpadu a následne do pôdy a podzemnej vody dostávajú aj saponáty z práčky a ďalšie domáce chemikálie, ktoré ľudia vylievajú do odpadu a nachádzajú sa v prostriedkoch na umývanie podlahy, wc, kúpeľní a podobne. Ide často o vysoko toxické látky, a tak okrem biologického dochádza aj k chemickému znečisteniu okolitého prostredia. Ak občania nedávajú robiť vývoz žumpy do čistiarní odpadových vôd, škodia tým hlavne sebe a svojim deťom. Znečisťujú si pôdu v záhradách, kde pestujú aj plodiny, ktoré konzumujú. Škodlivé látky a jedy prenikajú do podzemnej vody, ktorú priamo pijú, ak v obci nie je verejný vodovod.

 

Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať – vyvážať oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd.

        Priestupku na úseku ochrany vôd  sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním. Za uvedený priestupok  možno uložiť pokutu podľa § 77 ods. 1 písm. b zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v z. n. p. do výšky 100 eur. 

Týmto Vás chceme upozorniť, že ak bude zistené takéto vypúšťanie obsahu žúmp do podzemných a povrchových vôd, bude podaný podnet na  Okresný úrad v Poprade  – odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý prejednáva, rieši priestupky a správne delikty.

 

Bližšie informácie :  Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close