Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Štrba zvoláva 11.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa uskutoční 16.septembra 2020 o 17,00 hod. v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe.  

_________________________________________________________

Program  zasadnutia:

 Otvorenie zasadnutia

 1. Schválenie programu zasadnutia, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
 5. Informatívna správa o plnení rozpočtu obce Štrba za 1. polrok 2020
 6. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke obce Štrba za rok 2019 a jej audite
 7. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 a stanovisko hlavného kontrolóra obce
 8. Informácia o poskytnutí úveru zo ŠFRB a štátnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR na výstavbu obecných nájomných bytov – prestavba časti nevyužitého objektu Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
 9. Informácia o poskytnutí dotácií z rozpočtu PSK pre obec Štrba
 10. Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba pre rok 2020 – rozpočtovým opatrením č. 7/2020
 11. Návrh postupu riešenia dopravy a parkovania na Štrbskom Plese (odporúčanie pracovnej skupiny pre dopravu na ŠP)
 12. Predĺženie prenájmu pozemkov obce Štrba, k. ú. Štrba v Športovom areáli na  Štrbskom Plese pre spoločnosť High Tatras Tower, s.r.o, Poprad
 13. Schválenie spolufinancovania projektu v rámci MAS (výzva č. IROP- CLLD-P892-512-003) „Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba“
 14. Súhlas obecného zastupiteľstva s uzavretím zmluvy o kúpe nehnuteľnosti súpisné č. 4146 na Štrbskom Plese, k. ú. Štrba (objekt pre snežné pásové vozidlá) vo výške spoluvlastníckeho podielu  7/10-ín od PSK Prešov
 15. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena pre VSD a.s. – na umiestnenie trafostanice, VN a NN siete na Hlavnej ulici v Štrbe
 16. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena pre VSD a.s. – na NN-sieť na ulici Čsl. armády v Štrbe
 17. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena pre VSD a.s. – na umiestnenie trafostanice, VN a NN siete na Štrbskom Plese
 18. Návrh na majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod detským ihriskom pri budove Slovenskej pošty, a.s. v Štrbe
 19. Prijatie nového uznesenia k projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Štrba“, nový kód výzvy
 20. Informácia o realizácii investičných (stavebných) akcií obce Štrba
 21. Informácia o realizácii rekonštrukcie ozubnicovej železnice Tatranská Štrba – Štrbské Pleso
 22. Informácia hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách
 23. Úprava termínov (harmonogramu) zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrbe
 24. Interpelácie poslancov
 25. Záver

 

Michal Sýkora

starosta obce


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close