Pre cestný projekt Cesty Slobody sa vysadia nové dreviny

Obnova tatranskej Cesty Slobody prinesie nielen zrekonštruované a moderné cesty, ale i novú výsadbu drevín. Spoluprácu pri jej zabezpečení na pozemkoch Vysokých Tatier, Štrby a Slovenského pozemkového fondu potvrdili 20. októbra signatári memoranda o porozumení spolu s Prešovským samosprávnym krajom.

Dokument reaguje na nevyhnutný výrub stromov a elimináciu bezpečnostných rizík náletových drevín pri cestách a odpočívadlách na modernizovanom úseku cesty II/ 537. Ide o súčasť najväčšieho cestného Projektu Vysoké Tatry, známeho aj ako Cesta slobody, ktorú pripravil a realizuje Prešovský samosprávny kraj. Ten memorandum o spolupráci podpísal spolu s mestom Vysoké Tatry, obcou Štrba, Ministerstvom vnútra zastúpeným Okresným úradom Poprad, Slovenským pozemkovým fondom a Správou a údržbou ciest PSK (SÚC PSK), ktorá zámer bude realizovať.  „Súčinnosť pri výsadbe nových drevín sme spolu so zúčastnenými stranami iniciovali nielen pre to, aby sme naplnili zákonnú povinnosť, ale išli aj nad rámec projektu. Na určených lokalitách vysadíme 2 000 stromov , aby sme Tatrám dali to, čo im patrí – a to je zeleň a priaznivé životné prostredie. Teší ma, že ruka v ruke s týmto počinom dáme tomuto turisticky cennému územiu aj kvalitné cesty a moderné odpočívadlá, ktorých súčasťou budú aj ihriská, kamerový dohľad,  informačné tabule, ale aj bezpečná a zdravá zeleň na vhodných miestach,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Výsadba tradičných kultúr tatranského regiónu sa bude realizovať na pozemkoch samospráv, ktoré podpísali memorandum. K  výsadbe sa vypracuje konkrétny projekt, zrealizovaný by mal byť do troch rokov. Nová výsadba má navyše nahradiť aj nútený výrub stromov a kríkov, ktoré boli za horizontom životnosti, ohrozovali bezpečnosť cestných úsekov či rozhľadové pomery.  Prešovský samosprávny kraj za vyrúbané dreviny uhradí mestu Vysoké Tatry podľa dendrologického posudku finančnú náhradu vo výške 123-tisíc eur.

„V rámci riešenia závad na rekonštruovanej Ceste slobody sa odstránilo 249 stromov a 91 m2 krovitých porastov na troch odpočívadlách. Výruby sme zabezpečovali len na cestnom telese, v zárezoch, násypoch a v dotykoch s cestou, aby sme trasu sprehľadnili a zvýšili jej bezpečnosť. Zásahy sa pritom vykonávajú len počas vegetačného kľudu v zmysle platnej dohody a na základe všetkých povolení,“ uviedol v tejto súvislosti za SÚC PSK riaditeľ projektu Vysoké Tatry Jozef Fabian. Ako spresnil, výrub sa už vykonával uplynulú zimu a podľa plánu sa bude v ňom pokračovať od konca októbra.

Cesta Slobody je významná dopravná tepna prechádzajúca extravilánom a intravilánom viacerých  obcí a patrí k najdlhším cestám tatranského regiónu. Napája sa na štátnu cestu I/18 Žilinského kraja a smerom na Ždiar do Poľska. Prešovský samosprávny kraj ju rekonštruuje  vďaka zdrojom EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu  a spolufinancovaním zo štátneho i vlastného rozpočtu v celkovej sume takmer 42 miliónov eur. Veľká modernizácia tatranskej magistrály sa dotkne 43 kilometrov ciest, siedmich úsekov, 26 mostných objektov, 14 oporných a 12 zárubných múrov, 96 priepustov,  1 poloestakády a 4 odpočívadiel. Hotová by mala byť do dvoch rokov.

Aktuálne sa pracuje na dvoch častiach úseku, a to Podbanské – Pavúčia dolina a Tatranské Matliare – križovatka s cestou I/66  s celkovou dĺžkou takmer 14 kilometrov. Prebiehajú tu zemné práce, úpravy priepustov a vodného režimu, ale aj práce na mostných objektoch, frézovanie a pokladanie nového asfaltu. V najbližších týždňoch by sa malo začať aj s realizáciou časti projektu, ktorá sa týka vybraných technologicky najťažších múrov a mostov v katastrálnom území Starého Smokovca, Štrby, Štrbského Plesa a Tatranskej Lomnice.

(Tlačová správa PSK)

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt