Tlačová správa Obce Štrba k účelovej medializácii „Návrhu na zmenu Územného plánu obce Štrba“

 Obec Štrba pripravuje návrh na zmenu a doplnenie súčasného územného plánu obce. Táto zmena sa má týkať všetkých troch častí obce – Štrby, Tatranskej Štrba a Štrbského Plesa. O potrebe zmeny a aktualizácie územného plánu sa začalo hovoriť už od júna 2019. Medzitým sa obecné zastupiteľstvo a príslušná odborná komisia obce pre dopravu a výstavbu niekoľkokrát k zmene územného plánu vrátili na svojich zasadnutiach. Až koncom apríla 2020 bol dopracovaný návrh tejto zmeny územného plánu – bola spracovaná grafická a textová časť (tak ako to ukladá zákon). A tento návrh bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce a na jej internetovej stránke dňa 24. apríla 2020.

 

Hlavným dôvodom na zmenu územného plánu zo strany obce je potreba riešenia najmä aktuálnych problémy a potrieb obce na danom území z hľadiska zabezpečenia verejných služieb (napr. parkovanie, nový vodojem, či nájomné bývanie na Štrbskom Plese). A zároveň bolo potrebné zaktualizovať niektoré časti platného územného plánu, nakoľko v ňom boli zistené niektoré nepresnosti – nezakreslené alebo nesprávne zakreslené existujúce chodníky, cesty, či parkovacie miesta. Aj niektoré iné funkcie využitia územia neboli správne vyznačené.

Popri tom, ako sa zverejnil zámer obce aktualizovať územný plán, tak okrem obce prišli so svojimi návrhmi aj obyvatelia obce, či iné subjekty. A tak sa zoznam požiadaviek na zmenu územného plánu postupne rozšíril a spracovateľ územného plánu zapracoval jednotlivé požiadavky do návrhu územného plánu, o ktorom je teraz diskusia a ktoré budú predmetom verejného prerokovania. Niektoré doručené požiadavky na zmenu neboli zapracované do návrhu, nakoľko spracovateľ ich vyhodnotil, že nie sú v súlade s aktuálnym zámerom zmeny súčasného územného plánu. Tie návrhy, ktoré boli zapracované do návrhu, stále nie sú schválené, a je to len návrh na verejnú diskusiu. K návrhu na zmenu územného plánu budú predložené stanoviská a odborné vyjadrenia dotknutých odborných inštitúcií, štátnych orgánov a organizácií. Zo strany obce bolo oslovených vyše 30 štátnych orgánov a  inštitúcii. Len ak budú tieto stanoviská kladné, je možné pristúpiť k schváleniu konkrétnych zmien územného plánu. K zverejnenému návrhu majú právo zaslať svoje pripomienky obyvatelia obce i široká verejnosť. Je však dôležité, aby sa tí, ktorí sa chcú k návrhu vyjadriť, dobre a pozorne oboznámili s jeho obsahom a podstatou a až na základe toho si urobili názor na tieto zmeny a formulovali svoje pripomienky. Preto sa v utorok 19. mája uskutoční verejné prerokovanie tohto návrhu územného plánu, na ktorom spracovateľ územného plánu podrobne vysvetlí, čo a ako sa navrhuje zmeniť, či doplniť a za akých ďalších podmienok.

 

Po zverejnení tohto návrhu v súlade s platnou legislatívou na webovej stránke obce sa v médiách objavili rôzne články a vyjadrenia, ktoré však nie sú presné, niektoré z nich klamlivé až zavádzajúce. Návrh na zmenu územného plánu bol zverejnený tak, že sa zverejnili všetky mapové podklady celého územného plánu vrátane v súčasnosti navrhovaných zmien. A práve tento spôsob zverejnenia mnohých pomýlil, nakoľko nevedeli v ňom rozlíšiť medzi navrhovanými zmenami a dnes už platným  územným plánom. V skutočnosti je tých novonavrhovaných zmien omnoho menej ako sa stihlo medializovať, nakoľko sa v médiách objavili informácie o zámeroch a plánovaných stavbách, ktoré boli v minulosti predmetom zmeny územného plánu, ale súčasný návrh zmeny sa ich netýka.

 

V médiách sa spomína zásadný a nekontrolovateľný zásah do územia Štrbského Plesa. Takže čo nové sa navrhuje na samotnom Štrbskom Plese ?

  1. Nový vodojem (vodný zdroj) pre aktuálne potreby Štrbského Plesa
  2. Nový nájomný bytový dom s obecnými nájomnými bytmi v tesnej blízkosti súčasných bytových domov – je to dlhodobá požiadavka obce
  3. Nový parkovací dom – ide o zámer obce vybudovať svoje obecné viackapacitné parkovisko pre bežné fungovanie Štrbského Plesa a tak vyriešiť dlhodobý problém s verejným parkovaním na Štrbskom Plese
  4. Nová nadzemná lanovka – ako verejný dopravný systém zabezpečujúci prepravu návštevníkov medzi železničnou stanicou a športovým areálom
  5. Navrhovaná zjazdová trať pri existujúcom Liečebnom dome Helios, ktorý sa má rekonštruovať – ide o obnovenie lanovky, ktorá sa tu v minulosti  nachádzala  a už aj platný územný plán s ňou počítal (avšak v menšom prevedení)
  6. Dobudovanie wellness centra pri hoteli LAKE – ide len o podzemnú prístavbu o chýbajúce wellness centrum k už skôr schválenej stavbe.
  7. Zriadenie 2 verejných WC o výmere 20 m2 pri turistickom chodníku okolo jazera Štrbské Pleso.

 

Ostatné navrhované zmeny na Štrbskom Plese sú len aktualizáciou, resp. upresnením grafickej a textovej časti územného plánu a tiež zakreslením súčasného skutkového stavu existujúcej infraštruktúry, ako sú napr. niektoré existujúce malé parkoviská popri cestách, cesty a chodníky pre peších. Najväčšou prioritou obce na Štrbskom Plese je riešiť parkovanie a dopravu. Parkovanie sa navrhuje riešiť výstavbou parkovacieho domu s kapacitou cca 500 miest – malo by ísť o 3 až 4-podlažný objekt, ktorý sa navrhuje umiestniť v teréne do svahu tak, kde by bola jeho strecha s úrovňou existujúcej cesty. V tomto prípade by sa využila svahovitosť pozemku
a v skutočnosti by tento objekt bol viditeľný len z jednej strany a nenarušil by výhľady na Štrbskom Plese. Práve preto sa hľadal taký pozemok, aby tento objekt nevyčnieval, ale naopak, aby bol vložený do svahu pozemku. Zároveň snahou obce je v tomto centrálnom parkovacom dome zachytiť všetku verejnú dopravu (okrem dopravnej obsluhy) a ďalej ju do územia Štrbského Plesa už nepúšťať.

 

Všetky uvedené zámery, či navrhované zmeny budú predmetom verejnej diskusie a následného vyhodnotenia doručených stanovísk a pripomienok. Ak príslušné dotknuté štátne orgány a inštitúcie nebudú s navrhovaným konkrétnymi zmenami súhlasiť, tak také zmeny nemôžu byť schválené a z návrhu územného plánu budú vypustené. Až nakoniec schvaľuje takto upravený návrh obecné zastupiteľstvo. Taký je zákonný postup a inak to nemôže byť a ani nebude. Takže zbytočne sa niektoré veci týkajúce sa tejto zmeny územného plánu „nafukujú“ a dosť medializujú dosť nepresne, neúplne a následne sa šíria klamlivé informácie a polopravdy. O tak vážnej veci, ako je zmena územného plánu, a najmä, ak sa týka Štrbského Plesa, treba informovať korektne a objektívne. V záujme toho, aby verejnosť získala čo najviac podstatných informácii, obec uskutoční naplánované verejné prerokovanie dňa 19. mája 2020. A následne sa uskutočnia ďalšie rokovania a prezentácie s dotknutými subjektmi, a to aj priamo na Štrbskom Plese. Rovnako obec na verejnom prerokovaní oznámi predĺženie zákonnej 30-dňovej lehoty na predkladanie pripomienok v záujme toho, aby všetci mali dostatočný časový priestor na ich podanie.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti obec odmieta tvrdenia o pustošení Štrbského Plesa a o nejakej masívnej zástavbe. Práve naopak, v súčasnom návrhu zmeny územného plánu nie sú zapracované niektoré požiadavky investorov na výstavbu 4 až 5 podlažných apartmánových domov, ktoré boli obci k tejto navrhovanej zmene doručené. Niektoré už dnes kritizované zámery (ako parkovací dom, či nadzemná lanovka) v návrhu sú, nakoľko na tieto návrhy chce obec poznať názor odbornej i laickej verejnosti.

 

Skutočne hlavným cieľom navrhovaných zmien v prípade Štrbského Plesa je prioritne riešiť dlhodobý problém, ktorý spočíva v nedoriešenej doprave, vrátane parkovania a v nedostatočnej infraštruktúre potrebnej pre poskytovanie požadovaných kvalitných služieb pre cestovný ruch.

 

 

V Štrbe 15. mája 2020                                                                                  Michal Sýkora
starosta obce

 


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close