Upozornenie pre vlastníkov nehnuteľností

Obec Štrba upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať:

Do 31.01.2020 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú vlastníci nehnuteľností,

 • ktorí v katastrálnom území obce Štrba (Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso) v roku 2019 kúpia, predajú, darujú alebo dostanú do daru nehnuteľnosť,
 • ktorým bolo v roku 2019 vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu), rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • ktorí začali v roku 2019 užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
 • ktorí začali v roku 2019 užívať nehnuteľnosť na území obce bez kolaudačného rozhodnutia,
 • ktorým sa v roku 2019 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
 • ktorí si v zdaňovacom období 2019 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území mesta,

Do 31.01.2020 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú nájomcovia nehnuteľností,

 • ktorí v roku 2019 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,
 • ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:

 • ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo
 • ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností nepočíta daň z nehnuteľností. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie každý sám do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z nich (zástupca).

Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z listu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo z rozhodnutia Okresného úradu Poprad alebo z rozhodnutia stavebného úradu alebo z iného rozhodnutia na základe, ktorého došlo k zmene vlastníckych práv.

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na povinnosť daňovníka podať priznanie k dani z nehnuteľností sú zmeny, ktoré majú vplyv na daňovú povinnosť:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti povolením vkladu do katastra nehnuteľností; na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • predaj nehnuteľností alebo darovanie nehnuteľností povolením vkladu v katastri nehnuteľností,
 • nadobudnutie nehnuteľností v dražbe,
 • nadobudnutie nehnuteľností dedením,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov; po rozvode a následnom vysporiadaní majetku,
 • právoplatné stavebné povolenie na stavbu,
 • právoplatné rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • právoplatné rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
 • začatie užívania stavby, drobnej stavby,
 • povolenie zmeny užívania stavby alebo bytu alebo nebytového priestoru,
 • po prístavbe a nadstavbe, ak došlo k zmene zastavanej plochy a počte podlaží,
 • zbúranie stavby na základe povolenia na odstránenie stavby a po následnom zápise v katastri nehnuteľností,
 • zmena užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala po kolaudácii,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zriadením trhového miesta s predajným stánkom,
 • zmena druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • rozdelenie, preparcelovanie, scelenie alebo prečíslovanie pozemkov v katastri nehnuteľností,
 • zmena výmery nehnuteľnosti po prístavbe alebo nadstavbe

Doručovanie priznaní k dani z nehnuteľnosti a iných písomností správcovi dane

 1. Elektronické doručovanie

Daňový subjekt (daňovník alebo platiteľ poplatku za komunálny odpad)  pre doručovanie písomností (napr. daňových priznaní, oznámení, žiadostí …) správcovi dane môže využiť elektronické služby pre doručovanie prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

 1. Doručovanie e-mailom

V zmysle daňového poriadku podanie urobené daňovým subjektom elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), ak nebolo podané spôsobom podľa predchádzajúceho odseku prostredníctvom www.slovensko.sk  je potrebné doručiť správcovi dane aj v listinnej forme, a to do piatich pracovných dní od odoslania, inak sa podanie považuje za nedoručené.

 1. Doručovanie písomností v písomnej forme

Daňový subjekt môže písomnosti (napr. daňových priznaní, oznámení, žiadostí …) doručiť správcovi dane osobne do podateľne obecného úradu alebo poštou prostredníctvom Slovenskej pošty.

 

KONTAKT: krajcirikova@strba.sk, 052/78 78 821


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close