V apríli rokovalo obecné zastupiteľstvo

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa zaoberalo aj týmito témami:
Zmena rozpočtu obce
Poslanci schválili  zmenu rozpočtu obce Štrba na rok 2019, v rámci ktorej schválili aj finančné prostriedky z rezervného fondu obce na spolufinancovanie projektu zriadenia Komunitného centra obce Štrba v priestoroch kultúrneho domu (projekt financovaný z fondov EÚ. Zároveň boli vyčlenené finančné prostriedky na stavebnú úpravu priestorov kultúrneho domu (vstupná hala a schodište). Navýšili sa finančné prostriedky aj na dofinancovanie projektu Modernizácie požiarnej zbrojnice, na ktorú obec získala aj dotáciu zo štátneho rozpočtu. Stavebné práce sa zrealizujú vo väčšom rozsahu podľa požiadaviek dobrovoľných hasičov tak, aby sa komplexne čo najviac doriešila modernizácia hasičskej zbrojnice.
Voľba riaditeľov škôl
Poslanci vzali na vedomie informáciu o príprave vyhlásenia výberového konania na pozíciu riaditeľa Materskej školy v Štrbe a riaditeľa Základnej školy v Štrby. Obom riaditeľkám škôl končí 5-ročné funkčné obdobie a do konca júna je potrebné zvoliť riaditeľov na nové funkčné obdobie. Vyhlásenie voľby sa plánuje počas mája tohto roka. Viac na informácii nájdete na www.strba.sk.
Program odpadového hospodárstva obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo Program odpadového hospodárstva obce Štrba na roky 2016 – 2020.  Tento dokument je zverejnený na www.strba.sk
Nakladanie s pozemkami obce
Obecné zastupiteľstvo schválilo
– zriadenie vecného bremena na pozemku obce v prospech spoločnosti KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným, Štrba (na Štrbskom Plese)
– predaj pozemku o výmere 40 m2 kupujúcim: Petrovi Žoldákovi a manželke, bytom Štrba, Hlavná 49 vedľa ich rodinného domu
– zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku obce pre právnickú osobu Norte Development, s.r.o. Košice pre účely umiestnenie inžinierskych sietí pre stavbu „Lake Resort Štrba, Nové Štrbské Pleso“.
Činnosť hlavného kontrolóra obce
Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2019.
Zároveň poslanci vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 a informáciu o doposiaľ vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra počas roka 2019.
Prenajatý pozemok od Urbáru
Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku vo výmere cca 12 tis. m2 od Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba pre nájomcu – Obec Štrba za ročné nájomné 1 € (za celý pozemok) na dobu neurčitú za účelom vybudovania odvodňovacieho kanála za ul. Gejdoša s napojením Štrbský potok a za účelom ďalšieho využitia tohto pozemku v zmysle Územného plánu obce Štrba. Navrhované odkúpenie tohto pozemku nie je právne možné, tak sa pristúpilo k schváleniu prenájmu v zmysle rozhodnutia členskej schôdze urbáru.
Priestory na futbalovom štadióne
Poslanci uložili  komisii školstva, športu, kultúry a mládeže sa zaoberať budúcim využitím nebytových priestorov (reštauračnej a ubytovacej časti) na poschodí tribúny futbalového štadióna v Štrbe a predložiť obecnému zastupiteľstvu návrhy možného riešenia budúceho využitia týchto priestorov.
Potreba rekonštrukcie cesty na Štrbské Pleso
Obecné zastupiteľstvo požiadalo Prešovský samosprávny kraj (PSK) o rekonštrukciu cesty 2. triedy č. 538 v rozsahu havarijného úseku medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom, ktorá je majetkom PSK z dôvodu odstránenia havarijného stavu tejto cesty, nakoľko táto cesta je vstupnou a frekventovanou komunikáciou z diaľnice na Štrbské Pleso a do Vysokých Tatier.

Fotogaléria


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close