VEREJNÁ  PONUKA - Prenájom nebytových priestorov „Nezábudka“ v Štrbe

Obec Štrba  ponúka na prenájom nasledovné nebytové priestory: 

 nebytové  priestory v budove bývalej predajne potravín „Nezábudka“ (COOP Jednota) – na Družstevnej ul. č. 1 v Štrbe (súpisné číslo 292 na pozemku parc. KN-C č. 1000/3) v rozsahu: bývalá predajňa potravín v objekte, s prislúchajúcim technickým zázemím (skladové priestory, schodiskový priestor)

Celková výmera podlahovej plochy na prenájom :               440 m2                                                                                              Účel nájmu:                ponúkne (navrhne) záujemca v žiadosti

Doba nájmu:               na dobu neurčitú (s 2 mesačnou výpovednou lehotou)

Minimálna výška ročného nájomného:                                  10,- EUR/m2

Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné budú hradené priamo nájomcom na základe s zmluvy s dodávateľom týchto médií.
Predpokladaný začiatok nájmu :                                           1. máj 2020

Obhliadka nebytových priestorov je možná po dohode so zástupcom obce.

Žiadosť o prenájom týchto priestorov spolu s uvedením zámeru (účelu) využitia je potrebné doručiť na Obecný úrad Štrba, Hlavná 188/67,  059 38 Štrbalehote do 15. 03. 2020.

Kritériom pre výber najlepšej ponuky bude výška nájomného ponúknutého záujemcom a zároveň účel využitia priestorov (druh prevádzky, resp. činnosti). O výbere konkrétnej ponuky rozhodne obecné zastupiteľstvo.

Kontaktná osoba za prenajímateľa : Ing. Anna Hurajtová, Obecný úrad Štrba, tel. 052/7878817, e-mail: hurajtova@strba.sk

Táto verejná ponuka je zámerom na prenájom nehnuteľností  podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

V Štrbe 4. 2. 2020

 

 

 


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close