Výzva k dani za ubytovanie

Vyzývame všetkých občanov a podnikateľov, ktorí poskytujú odplatné prechodné ubytovanie na území obce Štrba, vrátane miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso a podávajú ročné hlásenie, aby v zmysle platného VZN 7/2019 najneskôr do 31. októbra 2022 podali Hlásenie k dani za ubytovanie za posledné obdobie a daň odviedli v hotovosti alebo na účet obce. Môžu tak urobiť kedykoľvek v úradných hodinách na  Obecnom úrade v Štrbe v kancelárii Správa miestnych daní a poplatkov, resp. v kancelárii OcÚ v Tatranskej Štrbe, poštou alebo elektronicky. Tlačivo Hlásenie k dani za ubytovanie je k dispozícii na obecnom úrade a zverejnené na webovej stránke obce Štrba.

Zároveň upozorňujeme, že platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku oznámiť UBYTOVACIU KAPACITU do 31. decembra 2022 v zmysle § 104l ods. 1 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku. Tlačivo Oznámenie k dani za ubytovanie je k dispozícii na obecnom úrade a zverejnené na webovej stránke obce Štrba.

 

V prípade, že občan alebo podnikateľský subjekt je evidovaný ako poskytovateľ prechodného ubytovania, ale v roku 2022 žiadne ubytovanie neposkytol, je povinný podať nulové hlásenie.

 

 

Kontakt: krajcirikova@strba.sk, 052/787 88 21


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt