Zasadalo Regionálne združenie miest a obcí pod Tatrami

Dňa 8. marca 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Tento „regionálny ZMOS“ pod Tatrami má 61 členov, pričom uvedeného zasadnutia sa zúčastnilo 43 členov.

Hodnotenie činnosti združenia za rok 2018

Prítomní starostovia a primátorovi prerokovali správu o činnosti a hospodárení združenia za rok 2018 a vypočuli si správu revíznej komisie. Valné zhromaždenie zároveň schválilo rozpočet združenia pre tento rok.

Nové stanovy združenia

Valné zhromaždenie schválilo nové stanovy združenia, ktoré reagujú na súčasné potreby miestnej územnej samosprávy a regiónu pod Tatrami. Zároveň tieto nové stanovy majú umožniť, aby sa združenie stalo moderným a dynamickým zástupcom miestnej samosprávy, ktoré bude riešiť okrem tém celoslovenského ZMOS-u aj dôležité regionálne témy.

Dochádza k zásadnej zmene, podľa ktorej na čele združenia už nemusí stáť len starosta či primátor, ale môže to byť aj osoba s dlhoročnými skúsenosťami vo vedení obce, či mesta. Upresnil sa aj vzťah medzi regionálnym združením a ZMOS-om, podľa čoho sa regionálne združenie podieľa na činnosti a úlohách ZMOS-u a jeho zástupcom v tatransko-podtatranskom regióne. Predĺžilo sa aj funkčné obdobie orgánov združenia z 2 na 4 roky.

Voľby orgánov združenia

Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia prítomní starostovia a primátori zvolili nové orgány združenia, pričom sa jednomyseľne zhodli na tom, kto povedie združenie ďalšie 4 roky. Vo funkcii predsedu združenia potvrdili Štefana Bieľaka ako profesionálneho predsedu a dvoch podpredsedov – Michala Sýkoru (starostu obce Štrba) a Slavomíra Kopáča (starostu obce Liptovská Teplička). Kontrolná komisia združenia bude pracovať v nasledovnom zložení: Ján Mlynár (starosta obce Švábovce), Marián Štefaňák (starosta obce Matiašovce) a Pavol Bekeš (starosta obce Ždiar) ako predseda komisie. Novinkou je vykreovanie Rady združenia, ktoré bude výkonným orgánom a bude koordinovať činnosť združenie. Za členov rady (okrem predsedu a podpredsedov RZ) boli zvolení: Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, Dáša Vojsovičová, primátorka mesta Svit, Ján Kurňava, primátor mesta Spišská Stará Ves, Gabriel Bodnár, starosta obce Batizovce, Mária Kleinová, starostka obce Spišský Štiavnik, Peter Duda, starosta, Veľká Lomnica, Vierka Strelová, starostka obce Výborná.

Príprava 30. snemu ZMOS-u

V poradí už 30. snem ZMOS-u  sa bude konať v Bratislave v dňoch 22.-23. mája 2019. Tohto snemu ZMOS-u sa za RZ majú právo zúčastniť všetci jeho členovia (ako delegáti). Na tomto sneme sa bude voliť predseda ZMOS-u a členovia Kontrolnej komisie ZMOS-u. Prítomní starostovia a primátori navrhli za predsedu ZMOS-u na obdobie 2019-2023 Michala Sýkoru, starostu obce Štrba, súčasného predsedu ZMOS-u.  Za člena Kontrolnej komisie ZMOS-u na obdobie 2019-2023 navrhli Mgr. Petra Dudu, starostu obce Veľká Lomnica (súčasného člena tejto komisie).

Zástupcovia do Rady ZMOS

Regionálne združenie schválilo do Rady ZMOS-u svojich dvoch zástupcov: Michala Sýkoru, starostu obce Štrba a Jána Ferenčáka, primátora mesta Kežmarok.

Aktuálne z rokovania Rady ZMOS

V druhej časti rokovania Štefan Bieľak a Michal Sýkora  informovali o aktuálnych otázkach, ktoré boli predmetom rokovania Rady ZMOS konanej dňa 5. marca 2019.  Zazneli informácie z oblasti školstva, verejného obstarávania, nakladania s odpadmi, čerpania európskych fondov, či odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe. Prítomní starostovia a primátori ocenili najmä zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, ako aj schválenie novely zákona o platových pomeroch starostov a primátorov. Členovia združenia boli informovaní aj o realizácii veľkého projektu ZMOS s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ a o príkladoch dobrej praxe, ktoré sú zverejnené aj na www.zmos.sk.

Európske štrukturálne a investičné fondy  

Združenie požiadalo ZMOS-u presadzovať zjednodušenie a zrýchlenie čerpania EŠIF 2014-2020 s dôrazom najmä na Program rozvoja vidieka. Zároveň vzalo na vedomie informáciu predsedu RZ o príprave nového programovacieho obdobia EŠIF na roky 2021-2027 a podporilo pozičný dokument ZMOS- u k tejto téme.

Zmeny v slovenskej legislatíve

V oblasti novej či existujúcej legislatívy regionálne združenie požiadalo ZMOS presadzovať novelizáciu zákona o pozemných komunikáciách týkajúcej sa zmeny úpravy zimnej údržby chodníkov. Rovnako RZ žiada ZMOS presadzovať novelizáciu zákona o odpadoch a upraviť štatistické zisťovanie údajov o triedení odpadov. Prítomní vzali na vedomie informáciu o aktuálnom stave prípravy nového zákona o výstavbe  a nového zákona o územnom plánovaní.  Podporili stanovisko ZMOS-u k návrhu nového zákona o dotáciách na podporu výstavby cyklotrás, ale jednoznačne odmietli návrh nového zákona o bezpečnosti na detských ihriskách ako neopodstatnený vzhľadom na súčasný právny stav.

Pozemkové úpravy na Slovensku

Regionálne združenie už dlhodobo poukazuje na problém pomalého, resp.  pozastaveného  procesu pozemkových úprav na Slovensku. Preto RZ požiadalo vládu SR urýchliť realizáciu pozemkových úprav v mestách a obciach v SR a za tým účelom zabezpečiť ich každoročné systematické financovanie zo štátneho rozpočtu.

TANAP a ochrana prírody a krajiny

Ochrana príroda a krajiny v TANAP-e je jednou z kľúčových tém tohto regionálneho združenia, ktoré vyjadrilo jasný nesúhlas s aktuálnym návrhom novely zákona o ochrane prírody a krajiny a v plnom rozsahu podporilo stanovisko ZMOS-u k návrhu tejto novely.  Zároveň prítomní primátori a starostovia požiadali Ministerstvo životného prostredia SR o urýchlenie prijatia zonácie TANAP-u.  Zároveň vyjadrili nesúhlas aj s návrhom nového Návštevného poriadku TANAP-u.                                                            

Informácie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

Predseda združenia Štefan Bieľak prezentoval aktuálne informácie zo Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho raja (PSK). Konkrétne pripomenul vyhlásenú Výzvu pre región na získanie dotácie na veľké investičné projekty, informoval o tohtoročnej plánovej modernizácii ciest 2. a 3. triedy a o zámere PSK optimalizovať sieť stredných škôl.

Návrh priorít RZ pre rok 2019

Členovia RZ diskutovali aj o predlženom návrhu priorít RZ pre rok 2019, medzi ktorými okrem vyššie uvedených tém je aj

– podporovať zachovanie súčasného systému financovania miestnej územnej samosprávy

– presadzovať dodržiavanie princípu, že na mestá a obce nemôžu byť prenášané žiadne nové úlohy a kompetencie bez vyčíslenia ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia

– venovať dostatočnú pozornosť príprave nového programovacieho obdobia EŠIF 2021-2027

– presadzovať schválenie zonácie TANAP-u so zachovaním Štátnych lesov TANAP-u

– aktívne sa zapájať do riešenia tzv. integrovanej dopravy v podtatranskom regióne

– koordinovať riešenie problémov v oblasti nakladania s odpadmi v tatranskom a podtatranskom regióne

– presadzovať finančnú a technickú podporou výstavby cyklotrás v tomto regióne.

 

Na záver Štefan Bieľak a Michal Sýkora zablahoželali v mene všetkých členov združenia   prítomnej primátorke a starostkám pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, keďže zasadnutie združenia sa konalo práve v tento deň. Milé kolegyne, prajeme všetko najlepšie!

 


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt