Zníženie poplatku za komunálny odpad

Oznamujeme občanom, že v roku 2020 môže obec Štrba  v zmysle VZN 7/2019 § 30 poplatok za komunálny odpad:

 – znížiť o 50 % jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a oznámenia (§ 30, ods. 1, písm. a), písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov (§ 30 , ods. 1, písm. b, c, d):

 30 ods. 1 písm. a) – u žiakov a študentov denného štúdia, študujúcich mimo územia obce, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta oznámením (nepredkladá potvrdenie o návšteve školy)

  • 30 ods. 1 písm. b) – u žiakov a študentov študujúcich mimo územia SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci potvrdenie o návšteve školy
  • 30 ods. 1 písm. c) – u poplatníka s trvalým pobytom v obci Štrba, pracujúci a ubytovaný mimo obec Štrba, poplatník predloží potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo obce Štrba platné pre príslušný kalendárny rok a zároveň potvrdenie o ubytovaní alebo o prechodnom pobyte mimo územia obce Štrba platné pre príslušný kalendárny rok,
  • 30 ods. 1 písm. d) – u poplatníka s trvalým pobytom v obci Štrba, poplatník predloží potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom,

– znížiť o 50 % jeho výšky na základe písomnej žiadosti podanej do 31. 1. 2020 a predložením niektorého z nasledovných dokladov:

  • 30 ods. 2 – u poplatníka s trvalým pobytom v obci Štrba, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.

 30 ods. 3 – u poplatníka s trvalým pobytom v obci Štrba, ktorým je osamelo žijúca osoba vo veku nad 75 rokov alebo osamelo žijúcim manželom s trvalým pobytom v obci Štrba, ak obaja sú vo veku nad 75 rokov.

 (Vzor oznámenia a vzory žiadostí sú k dispozícii na úrade a na www.strba.sk.)

 

Zároveň pripomíname, že daňovníci, u ktorých sa zmenilo vlastníctvo nehnuteľností (predaj, kúpa, prestavba a pod.) alebo držanie psa sú povinní do 31. januára 2020 podať obecnému úradu priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

(Tlačivá sú k dispozícii na úrade a na www.strba.sk.)

 

Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj obec vyrubí rozhodnutiami, ktoré budú občanom doručované poštou alebo doručovateľkou alebo elektronicky v prípade, že daňovník alebo poplatník má aktívnu elektronickú schránku na doručovanie. (Prosíme osoby, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku, keby nás mohli o tejto skutočnosti informovať.)

 

Bližšie informácie o miestnych daniach sú zverejnené na internetovej stránke obce www.strba.sk.

 

Kontakt: krajcirikova@strba.sk, 052/787 88 21

 

 

 


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close