Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe

Dňa 17. júna 2019 sa konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Štrba, ktoré sa zaoberalo aj nasledovnými témami:

 Správa o hospodárení obce Štrba za rok 2018

Poslanci prerokovali hospodárenie obce za rok 2018. Vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018 a následne schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Štrba za rok 2018 bez výhrad. Hospodárenie obce skončilo s prebytkom vo výške 143 043,75 EUR, ktorý bol poukázaný do rezervného fondu obce a bude použitý na investičné akcie obce.

 Nariadenie obce o stanovení výšky poplatku za stravu v školských jedálňach

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba. Viac informácií uvedieme v samostatnom článku.

Zmena rozpočtu obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 5/2019. V rámci tejto zmeny poslanci schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 100 898,- EUR na vybrané investičné akcie.

Uvedené financie budú použité najmä na :

-vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nového chodníka a na  výstavbu nového verejného osvetlenia na ulici Čsl. armády (z dôvodu, že vzdušné elektrické vedenie sa bude prekladať do zeme)

-vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu budovy bývalého obecného úradu v Tatranskej Štrbe na nájomné byty a výstavby nových nájomných bytov v Tatranskej Štrbe

– vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie VN, trafo a NN siete pre výstavbu nového zdravotného strediska v Štrbe

– vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej miestnej komunikácie – IBV Krôn

– na rekonštrukcia spŕch v kultúrnom dome v Štrbe (v suteréne)

– na vybudovanie povrchového odvodňovacieho rigola za ulicou J. Gejdoša (odvedenie povrchových vôd v prípade silných prívalových dažďov)

– na kúpu nového služobného osobného auta (formou leasingu) pre obecný úrad

– na spolufinancovanie projektu obce „Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe“.

Správa o hospodárení obecných za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu o hospodárení

-obchodnej spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba za rok 2018.

-obchodnej spoločnosti TV Štrba, s.r.o.  za rok 2018

-obchodnej spoločnosti Domovina – Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2018 (obec má 60 %-ný podiel v tejto spoločnosti).

Hospodárenie všetkých troch spoločností skončilo s kladným hospodárskym výsledkom.

 Spoločný projekt s poľskou Gminou Nowy Targ

Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie spoločného poľsko-slovenského projektu Obce Štrba a Gminy Nowy Targ s názvom: „Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR INTERREG V-A 2014-2020 vo výške 5 % oprávnených nákladov projektu, t.j. 2 223,84 € z rozpočtu obce. Projekt zahŕňa aktivity na podporu lyžiarskeho bežeckého športu, na nákup vybavenia pre športové triedy pri ZŠ v Štrbe a výmenné pobyty žiakov základnej školy v Štrbe a v Nowom Targu.

 Projekt „Zvýšenie bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky v obci Štrba“

Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu „Zvýšenie bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky v obci Štrba“ vo výške 4 988,25 eur z rozpočtu obce na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie nacestných komunikáciách v obci Štrba. Projekt je teraz v štádiu jeho hodnotenia. V prípade, že tento projekt bude úspešný, tak na troch priechodoch pre chodcov budú osadené tzv. „technológie bezpečného – inteligentného priechodu pre chodcov s detekciou prítomnosti chodca“ a zvislou dopravnou značkou s elektronickým preblikávačom. V budúcnosti sa obec bude snažiť takto zabezpečiť aj ďalšie priechody pre chodcov v obci.

 Projekt „Bezpečná obec Štrba a jej časti“

Obecné zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie projektu „Bezpečná obec Štrba a jej časti“ vo výške 3 782,90 eur z rozpočtu obce s cieľom rozšírenia kamerového systému v obci Štrba. Projekt je teraz v štádiu jeho hodnotenia. V prípade, že tento projekt bude úspešný, tak bude nainštalovaných 13 fixných bezpečnostných kamier a 4 otočné kamery vo vybraných lokalitách obce Štrba, Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. Cieľom je monitorovať všetky vstupné cesty do obce  a dôležité križovatky. Presné rozmiestnenie bude ešte upresnené po schválení financovania tohto projektu.

Správy o vyhodnotení plnenia strategických dokumentov obce

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o vyhodnotení plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2018 a Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Štrba za rok 2018.

Z činnosti hlavného kontrolóra

Poslanci vzali na vedomie Správy hlavného kontrolóra obce z doterajších vykonaných kontrola zároveň schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019.

Dočasné parkovanie na Štrbskom plese

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 3/2019,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba. Táto zmena umožní vo výnimočných situáciách dočasné (prechodné) parkovanie pri bývalom hoteli Helios (v prípade nedostatku stálych parkovacích miest na Štrbskom plese).

Poskytovanie sociálnych služieb v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe

Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách dofinancovanie úhrady nákladov za poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov obce Štrba v Dome seniorov Tatranská Štrba, n.o. z rozpočtu obce vo výške 100,-EUR mesačne na obyvateľa obce (ako klienta tohto zariadenia) na obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019.

Prijaté uznesenia a materiály ku všetkým bodom rokovania zastupiteľstva nájdete na www.strba.sk

 

 

Fotogaléria


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close