Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dňa 28. júna 2021 sa Obecné zastupiteľstvo v Štrbe na svojom zasadnutí venovalo najmä týmto témam:

 Hospodárenie obce Štrba za rok 2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo tzv. Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad. Obec ukončila hospodárenie za rok 2020 s  prebytkom vo výške 171 304 eur, ktorý bol presunutý do rezervného fondu obce na financovanie najmä už plánovaných investičných akcií. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu hlavného kontrolóra a jeho stanovisko k  Záverečnému účtu obce za rok 2020. K hospodáreniu obce a k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2020 bol spracovaný audit nezávislým audítorom, ktorý potvrdil vyššie uvedený výsledok hospodárenia za uplynulý rok.

Zmena rozpočtu obce pre rok 2021

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 rozpočtovým opatrením  č. 3/2021 a zároveň do rozpočtu obce sa zapojili finančné prostriedky z rezervného fondu obce na nasledovné výdavky: na modernizáciu miestnych komunikácií v Štrbe a v Tatranskej Štrbe, výdavky spojené s opatreniami so zmenou v statickej dopravy na Štrbskom Plese, výdavky na zmeny súvisiace s realizáciou projektu Regenerácia vnútrobloku v Tatranskej Štrbe, stavebná úprava 2 sypancov na ul. ČSA, stavebná úprava pri novom zdravotnom stredisku v okolí obecného úradu, modernizácia verejného osvetlenia na Hlavnej ulici (nové stĺpy a kabeláž) z dôvodu rekonštrukcie elektrickej NN-siete a odstránenia súčasných elektrických stĺpov. V zmene rozpočtu sú aj mzdové výdavky na tri nové učiteľky v materskej škole, nakoľko od septembra bude už fungovať nová škôlka už s troma triedami (namiesto dvoch súčasných), ale aj na nákup nového hudobného nástroja pre ZUŠ v Štrbe.

 Zmena výšky príspevku v materskej škole a v školskej jedálni

Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba. Z dôvodu zmeny zákona sa upravila výška príspevku žiaka na stravu v školskej jedálni, nakoľko štát zrušil „obedy zadarmo“ (zrušil štátnu dotáciu pre každého žiaka). Ale samotná celková výška ceny stravy sa však nemení. Rovnako z dôvodu zmeny zákona došlo k zníženiu poplatku, ktorý rodičia platili za deti vo veku od 2 do 3 rokov v materskej škole z doterajších 20 eur na 10 eur mesačne (t.j. na rovnakú výšku, aká sa platí za deti vo veku do 3 do 6 rokov).

Výberové konanie na riaditeľa ZUŠ v Štrbe

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie výsledok výberového konania na riaditeľa Základnej umeleckej školy v Štrbe. Rada školy pri ZUŠ uskutočnila výberové konanie a v rámci neho navrhla starostovi obce vymenovať za riaditeľa tejto školy na obdobie 5 rokov jej súčasného riaditeľa školy Mgr. Mariána Šablu, ktorý tak bude pokračovať v tejto funkcii.

 Plnenie PHSR obce Štrba za rok 2020

Poslanci vzali na vedomie Správu o vyhodnotení plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2020, ktorá sa predkladá Prešovskému samosprávnemu kraju.

 Žiadosť spoločnosti Martek Restaurant s.r.o. Štrba

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť nájomcu – spoločnosti Martek Restaurant, s.r.o. Štrba o odpustenie nájomného za prenájom priestorov reštaurácie v Spoločenskom dome v Štrbe a rozhodlo o odpustení nájomného za dobu 6 mesiacov roku 2020 a 6 mesiacov roku 2021 z dôvodu obmedzenia prevádzky tejto reštaurácie spôsobenej opatreniami zavedenými kvôli pandémii COVID-19.

Informácia o hospodárení obecných spoločností  

Obecné zastupiteľstvo  vzalo na vedomie

– Správu o hospodárení obecnej spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba za rok 2020

– Správu o hospodárení obecnej spoločnosti TV Štrba, s.r.o. za rok 2020

– Správu o hospodárení spoločnosti Domovina Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2020.

 Memorandum medzi Nadáciou PSK na podporu rodiny a obcou Štrba

Obecné zastupiteľstvo schválilo Memorandum o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny s obcou Štrba na riešenie dôsledkov mimoriadnych udalostí, v ktorých by sa mohli ocitnúť obyvatelia obce. Cieľom tohto memoranda je vytvoriť osobitný fond na finančnú pomoc osobám, ktorých postihne určitá mimoriadna udalosť (povodeň, požiar, víchrica a pod). Poslanci schválili ročný príspevok obce Štrba do tohto nadačného fondu vo výške 0,10 eur na 1 obyvateľa v prepočte na počet obyvateľov obce (t.j. cca 335 eur ročne).

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021.

 Riešenia statickej dopravy pre Štrbské Pleso na letnú turistickú sezónu

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh riešenia statickej dopravy pre Štrbské Pleso na letnú turistickú sezónu 2021 ako pilotný projekt. Bližšie informácie sú uvedené v samostatnom článku.

 Návrh na udelenie Ceny obce Štrba

Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce Štrba za celoživotný prínos pre rozvoj obce týmto osobám: Ján Baláž – in memoriam, Ján Bartoš – in memoriam, Pavol Dusík – in memoriam, Ján Gejdoš – in memoriam, Peter Garaj, Anna Gavalierová, Jozef Janiš – in memoriam, Jolana Kubisová, Zuzana Macková – in memoriam, Ján Michalko, Ing. Pavol Omasta, Ján Pastucha, Mária Pastuchová, Mária Rajniaková, Angela Rusnáková – in memoriam, Anna Sýkorová, Zuzana Špendelová, Ján Tomko – in memoriam, Danuša Beláková, Milan Figliar, Michal Srebala – in memoriam, Rajmund Szanto, Štefan Štolc – in memoriam, Anna Veselá – in memoriam, Július Fabián, Elena Petáková, MUDr. Anastázia Treskoňová.

Riešenie opakovaného zvyšovania vodnej hladiny Štrbského plesa

V poslednom období opakovane zaznamenávame situáciu, kedy po silnejších dažďoch sa zvyšuje hladina jazera Štrbského plesa až do takej miery, že sa voda vylieva z jazera a dochádza k zaplaveniu okolitých pozemkov, chodníkov, spevnených plôch a verejných priestranstiev. Obec Štrba opakovane žiadala Štátne lesy TANAP-u ako správcu jazera, ktorý je zodpovedný za technický stav jazera, aby riešili tento nežiadúci stav, nakoľko podľa zákona obec nemôže investovať do majetku, ktorý nie je vo vlastníctve obce a prijímať opatrenia ohľadne jazera, ktoré nie je v majetku ani v správe obce Štrba. Vzhľadom na uvedené obecné zastupiteľstvo verejne vyzvalo Štátne lesy TANAP-u ako správcu majetku štátu, t.j. vodnej plochy – jazera Štrbské pleso, aby bezodkladne riešili opakujúcu sa situáciu s nadmerne zvýšenou hladinou vody v jazere, ktorá ohrozuje životy, zdravie a majetok ľudí a aby prijali nevyhnutné a účinné opatrenia.

JUDr. Štefan Bieľak

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close