Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2022

Dňa 14. decembra  2022 sa konalo zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktorého predmetom rokovania boli najmä nasledovné témy:

Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe (ďalej len OcZ) schválilo zriadenie Obecnej rady obce Štrba. Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo starostom poverený zástupca starostu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov, preto obecná rada v Štrbe môže mať 3 členov.  Členmi obecnej rady sú predsedovia 3 riadnych (pracovných) komisií, a preto OcZ zvolilo za členov obecnej rady pre volebné obdobie 2022-2026 Ing. Mariána Macka, Ing. Dagmar Vincovú, PhDr. Zuzanu Gavalierovú, MPH.

Zástupca starostu obce

OcZ vzalo na vedomie informáciu v tom čase ešte zástupcu starostu obce Ing. Mariána Macka o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu k 14. 12. 2022. Zároveň poslanci vzali na vedomie informáciu, že starosta obce určil za svojho nového zástupcu starostu – poslankyňu Ing. Dagmar Vincovú s účinnosťou od 15. 12. 2022.

 

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva

OcZ zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. OcZ schválilo zriadenie nasledovných komisií pre volebné obdobie 2022 – 2026:

  1. Komisia dopravy, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
  2. Komisia sociálnych vecí, rodiny, zdravotníctva a verejného poriadku
  3. Komisia školstva, športu, kultúry a mládeže
  4. Komisia na ochranu verejného záujmu.

OcZ zvolilo za predsedu, podpredsedu a členov Komisie dopravy, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja:

predseda: Ing. Marián Macko

podpredseda: Ing. Milan Foltin

členovia: Peter Opremčák, Juraj Straka, Pavol Frolo, PaedDr. Michal Šerfel, Ing. Ľubomír Otčenáš, Ing. Milan Macko, Ing. Ján Tomko, Ján Garajček, Ing. Július Fabian.

OcZ zvolilo za predsedu, podpredsedu a členov Komisie sociálnych vecí, rodiny, zdravotníctva a verejného poriadku:

predseda: Ing. Dagmar Vincová

podpredseda: Michal Pavela

členovia: PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH., Ing. Milan Foltin, Peter Opremčák, Juraj Straka, Miroslav Macko, Ing. Tomáš Hyben, Adriana Smoleňáková, Mgr. Pavol Marec, Milan Figliar.

OcZ zvolilo za predsedu, podpredsedu a členov Komisie školstva, športu, kultúry a mládeže

predseda: PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH.

podpredseda: PaedDr. Michal Šerfel

členovia: Michal Pavela, Pavol Frolo, Ing. Marián Macko, Ing. Dagmar Vincová, Matúš Jančík, Michal Levocký, Mgr. Ľubomíra Iľanovská, Mgr. Pavol Hurajt, Ľubomíra Otčenášová.

OcZ zvolilo za predsedu, podpredsedu a členov Komisie na ochranu verejného záujmu

predseda: PaedDr. Michal Šerfel

podpredseda: Ing. Dagmar Vincová

členovia: Juraj Straka, Michal Pavela, Pavol Frolo.

 

Schválenie pracovných obvodov pre poslancov obecného zastupiteľstva

OcZ schválilo pracovné obvody poslancov na funkčné obdobie  2022 – 2026 nasledovne :

PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH. – ulica M. Janošku, Krôn, A. Sládkoviča, 1. mája

Ing. Marián Macko  – ulica P.Z.Vrbického, Školská, Hlavná od Školskej po Dr. Markušovského, Krátka, Štěpánkovická

Ing. Milan Foltin – ulica J. Kráľa, Raštub, Šuňavská, Hviezdoslavova, Hlavná od J. Kráľa po Školskú, Poľná

Michal Pavela – ulica Liptovská, Čsl. armády, Tatranská, Brezová, J. Gejdoša

PaedDr. Michal Šerfel – ulica Dr. Markušovského M. Benku, Jurkovičova, Štefánikova, Mlynská

Ing. Dagmar Vincová  –  ulica 29. januára, Družstevná, Strmá, SNP

Pavol Frolo –  Tatranská Štrba – ulica Železničná, Partizánska, Motel Sosna, bývalý Hotel Semafor a okolie, Popradská, Lesná, Lúčna

Peter Opremčák – Tatranská Štrba – Rekreačná, Horská od Bellovej, Bellova, Hotely Meander, Nezábudka, Golem, Horská – autocamping, DSS a okolie

Juraj Straka  – Štrbské Pleso, Tatranská Štrba – Pullmanova, Štúrova, Hotel Rysy, garáže

 

Určenie sobášiacich pre Matričný úrad v Štrbe

OcZ schválilo v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov poverenie pre sobášiacich poslancov pre Matričný úrad v Štrbe: PhDr. Zuzanu Gavalierovú, MPH., Ing. Mariána Macka, PhDr. Michala Šerfela a Ing. Dagmar Vincovú.

 

Delegovanie členov do Rád škôl a školských zariadení

OcZ delegovalo za obec ako zriaďovateľa v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre volebné obdobie 2022- 2026

1/ do Rady školy pri Základnej škole v Štrbe za jej člena: Ing. Mariána Macka, PhDr. Zuzanu Gavalierovú,  Ing. Annu Hurajtovú, Mgr.  Pavla Marca

2/ do Rady školy pri ZUŠ Štrba za jej člena: PaedDr.  Michala Šerfela a Ľubomíru Otčenášovú

3/ do Rady školy pri MŠ Štrba za jej člena:  Lenku Levockú a  Annu Janekovú.

 

Zmena rozpočtu obce pre rok 2022

OcZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu Obce Štrba pre rok 2022 rozpočtovým opatrením                     č.  9/2022 (rozpočtové opatrenie je zverejnené na www.strba.sk ). Zmena sa týkala najmä navýšenia výdavkov z dôvodu nárastu cien za energie.

 

VZN o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

OcZ schválilo  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba.

 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2023

OcZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v Štrbe na rok 2023.

 

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad

OcZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci Štrba.

 

Rozpočet Obce Štrba na rok 2023

OcZ schválilo rozpočet Obce Štrba na rok 2023 s celkovými príjmami vo výške 4 466 183 €

a s celkovými výdavkami vo výške 4 466 183 €.  Zároveň poslanci vzali na vedomie  rozpočet Obce Štrba na roky 2024 – 2025 (ako výhľadový) a tiež stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Štrba na rok 2023. Samotné zostavenie rozpočtu obce na rok 2023 ovplyvnili nasledovné skutočnosti:

1/ nižší nárast príjmov zo štátneho rozpočtu – najmä tzv. podielových daní – nárast len na úrovni 4 % v porovnaní s rokom 2022 z dôvodu zvýšenia daňového bonusu zo strany štátu (hoci nárast výdavkov len z dôvodu inflácie je na úrovni 15 %!)

2/ nárast výdavkov za energie a všeobecne nárast cien všetkých tovarov a služieb z titulu vysokej inflácie

3/ nárast mzdových výdavkov spôsobených zákonným (nárokovateľným) zvýšením platov vo verejnom sektore, o čom rozhodla vláda SR, ale vykryť si to musí obec z vlastného rozpočtu  – od 1. 1. 2023 zvýšenie platov v školstve o 10 % a u ostatných zamestnancov obce o 7 %  a od 1. 9. 2023 ďalšie zvýšenie platov v školstve o 12 % a u ostatných zamestnancov obce o 10 %

4/ nárast výdavkov v školstve – v originálnych kompetenciách (materská škola, základná umelecká škola, školský klub, školská jedáleň) – do školstva dáva obec naviac zo svojho rozpočtu sumu 185 tis. EUR oproti normatívu určenému štátom, inak by finančne nevyšli.  Takže čaká nás finančne veľmi náročný rok (ako všetkých).

 

Úprava výšky nájomného – Reštaurácia Martek v Štrbe

OcZ schválilo na základe žiadosti nájomcu – spoločnosti Martek Restaurant, s.r.o. Štrba odpustenie časti ročného nájomného za rok 2022 vo výške 3 500 €. Zároveň poslanci schválili zníženie ročného nájomného na rok 2023 na sumu 3 500 € ročne za predpokladu úhrady dlžného nájomného za r. 2022, a to v pravidelných mesačných splátkach. Poslanci zohľadnili objektívne skutočnosti, ktoré nastali počas roka 2022 – značný nárast cien energií a ďalších prevádzkových nákladov, ako aj to, že žiadateľ má vyrovnané všetky staré záväzky voči obci, ako aj to, že poskytovanie stravovania v tejto prevádzke je potrebné pre potreby obce a jej obyvateľov.

 

Zmena systému zberu triedeného odpadu v Štrbe

OcZ vzalo na vedomie  informáciu o zmene systému zberu triedeného odpadu v Štrbe od 1. 1. 2023 z dôvodu zmeny legislatívy SR v oblasti nakladania s odpadom.

 

Prevádzkovanie telocvične v Tatranskej Štrbe

OcZ schválilo výšku úhrady za užívanie telocvične v Tatranskej Štrbe s účinnosťou  od 1. 1. 2023. Vzhľadom k nárastu nákladov za energie, vykurovanie a na prevádzku tejto telocvične bola obec nútená upraviť výšku platby za užívanie telocvične jej nájomcom (užívateľom). Poplatok za prenájom telocvične sa nezmenil, zvýšila sa len platba za energie. Napriek zvýšeniu tohto poplatku obec bude aj naďalej doplácať na prevádzku tejto telocvične.

Nájomné :

5 € za 1 hod.

(bez zmeny !)

Za energie a vykurovanie:

3 € za 1 hod.  (od 1.5. do 30.9.)

6 € za 1 hod. (od 1.10. do 30.4.)

Celková výška poplatku: 

8 € za 1 hod. (od 1.5. do 30.9.)

11 € za 1 hod.  (od 1.10. do 30.4.)

Osobitnú úpravu poplatku (nájomného) má spoločnosť Muraria (lezci) z dôvodu investície do lezeckej steny, ktorá je v telocvični.

Činnosť hlavného kontrolóra obce

OcZ vzalo na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly. Poslanci schválili Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023.

JUDr. Štefan Bieľak

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt