Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného dňa 17. júna 2020

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Štrba dňa 17. júna 2020 sa poslanci venovali týmto témam:

1./ Hospodárenie obce Štrba za rok 2019 – Záverečný účet obce za rok 2019

 Obecné zastupiteľstvo schválilo výsledok hospodárenia obce Štrba za rok 2019 v nasledovnom znení:

 

2019 Skutočnosť k 31.12.2019
Príjmy celkom 5 458 331,48
z toho :  
Bežné príjmy 3 306 125,75
Kapitálové príjmy 1 183 057,32
Finančné príjmy 869 609,60
Príjmy RO s právnou subjektivitou 99 445,56
Príjmové finančné operácie RO 93,25
Výdavky celkom 3 943 856,95
z toho :  
Bežné výdavky 2 265 021,18
Kapitálové výdavky 485 257,87
Finančné výdavky 48 524,41
Výdavky RO s práv. subjektivitou 1 145 053,49
Výsledok hospodárenia Prebytok

1 531 010,97

Výsledok hospodárenia

(po odpočítaní nevyčer. dotácií)

Prebytok

7 163,19

 

Záverečný účet obce predstavuje celkové príjmy vo výške 5 458 331,48 EUR a celkové výdavky vo výške  3 943 856,95 EUR. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 1 531 010,97 € pozostával z  nevyčerpaných dotácií vo výške 1 524 136,88 € a zo zvyšku vo výške 7 163,19 €, ktorý bol prevedený na účet rezervného fondu obce. Štátne a iné dotácie vo výške 1 524 136,88 €, ktoré neboli vyčerpané v roku 2019 (nakoľko niektoré projekty sa začali realizovať až na jeseň 2019), boli prevedené do rozpočtu obce na rok 2020.

 K výsledku hospodárenia a k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 dal kladné stanovisko hlavný kontrolór obce. A rovnako kladné stanovisko obsahovala aj Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Štrba za rok 2019.

 2./ Zmena školského obvodu pre Základnú školu v Štrbe

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 25/2007 o určení školského obvodu pre Základnú školu v obci Štrba. Obec Lučivná sa rozhodla zrušiť spoločný školský obvod s obcou Štrba pre žiakov 5. až 9. ročníka základnej školy a od septembra 2020 bude mať spoločný školský obvod s mestom Svit. Doterajší žiaci z obce Lučivná majú právo naďalej navštevovať ZŠ v Štrbe. Noví žiaci 5. – 9. ročníka z Lučivnej môžu navštevovať ZŠ Štrba len v prípade, že to umožní kapacita školy.

3./ Udelenie Ceny obce Štrba

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo udelenie Ceny obce Štrba pri príležitosti 740. výročia vzniku obce Štrba a 140. výročia vzniku Tatranskej Štrby týmto fyzickým a právnickým osobám:

 1. Ján Šerfel, M. Benku 561, Štrba
 2. Pavol Otčenáš, A. Sládkoviča 444, Štrba
 3. Pavol Hurajt, Štefánikova 541, Štrba
 4. Dobrovoľný hasičský zbor Štrba
 5. Folklórna skupina Štrbän
 6. Peter Švorc in memoriam, M. Benku 566, Štrba
 7. Pavel Tomko in memoriam, A. Sládkoviča 449, Štrba
 8. Pavel Rajniak in memoriam, Družstevná 269, Štrba
 9. Marta Pappová in memoriam, Tatranská Štrba

 4./ Hospodárenie obecných spoločnosti

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie

 • Správu o hospodárení spoločnosti OTV, s.r.o. Štrba za rok 2019.
 • Správu o hospodárení spoločnosti TV Štrba, s.r.o.  za rok 2019.
 • Správu o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Domovina – Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba za rok 2019.

5./ Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o vyhodnotení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štrba za rok 2019.

 6./ Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Štrba za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Štrba za rok 2019.

7./ Z činnosti hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 a vzalo na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly.

8./ Zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce   

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo na návrh starostu obce o zvolaní verejného zhromaždenia obyvateľov obce Štrba na 3. júla 2020 o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Štrbe k téme „Návrh zmien a doplnkov č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba“. Následne bol určený aj termín verejného zhromaždenia pre obyvateľov Štrbského Plesa (9. júla o 15.00 v hoteli Borovica) a pre obyvateľov Tatranskej Štrby (9. júla o 17.30 na Obecnom úrade v Tatranskej Štrbe).

9./ Diskusia na záver

Na konci rokovania obecného zastupiteľstva (po ukončení programu rokovania) dostali priestor na vyjadrenie prítomní obyvatelia obce, ktorí predniesli niekoľko otázok a názorov k návrhu na zmenu a doplnenie územného plánu.

 

JUDr. Štefan Bieľak


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close