Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2020

Na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2020 sa Obecné zastupiteľstvo v Štrbe zaoberalo nasledovnými témami:        

Návrh na zmenu rozpočtu obce Štrba na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce ešte pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 9/2020. Táto zmena sa týkala úpravy príjmov a výdavkov obce, pričom príjmy sa zvýšili o 34 796,- EUR a výdavky sa zvýšili o sumu 28 108,- EUR.    

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne  záväzné nariadenie obce Štrba č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v Štrbe. Toto nariadenie obce každoročne určuje minimálnu sumu finančných prostriedkov, ktoré musia školské zariadenia dostať z rozpočtu obce v prepočte na 1 žiaka. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 5/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto nariadením sa upravilo pôvodné nariadenie obce z dôvodu prijatia zmeny legislatívy. Čo je však podstatné pre obyvateľov obce a podnikateľov – výška miestnych daní a poplatku za komunálny odpad sa pre rok 2021 nemení a zostáva na úrovni roku 2020.

 

Rozpočet obce na roky 2021

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce Štrba na roky 2021 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a celkovými výdavkami vo výške 7 112 759,- EUR. Poslanci vzali na vedomie návrh rozpočtu obce Štrba na roky 2022 – 2023 ako výhľadový a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Štrba na roky 2021 – 2023.  V porovnaní s rokom 2020 sa plánujú bežné príjmy a výdavky vo výške 3 489 607,-EUR, čo oproti roku 2020 predstavuje len mierny nárast o 47 tis. EUR. Ale predpokladá sa pokles tzv. podielových daní oproti roku 2020 o 102 tis. Eur a tiež pokles výnosu z dane z ubytovania o 105 tis. EUR, takže na daniach výpadok minimálne vyše 200 tis EUR. Tento pokles daňových príjmov si vyžiada krátenie určitých bežných výdavkov obce počas budúceho roka. Čo je pozitívum tohto rozpočtu – plánujú sa vyššie kapitálové príjmy a kapitálové výdavky v celkovej výške 3 517 091,-Eur, čo je nárast oproti roku 2020 o 77 tis. EUR. Tieto financie sú určené na realizáciu investičných projektov obce (najmä z fondov EÚ a iných dotácií). Schválený rozpočet obce (tabuľkovú aj textovú časť) nájdete na webovej stránke obce.

Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu, že za obdobie rokov 2018 – 2020 sa obci podarilo vymôcť pohľadávky obce v celkovej sume 65 969,97 EUR (z toho v roku 2018 v sume 25 751,03 EUR, v roku 2019 v sume 27 778,11 EUR a v roku 2020 v sume 12 440,83 EUR).

Poslanci schválili predložený návrh na upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok obce Štrba a ich odpísanie pre ich nevymožiteľnosť v celkovej sume 8 226,26 EUR a odpísanie záväzkov obce pre ich nevymožiteľnosť v celkovej sume 3 225,76 EUR.

Memorandum o spolupráci medzi obcou  Štrba a destináciou Štrbské Pleso

Obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie Memoranda o spolupráci o spolupráci, spolupôsobení v dobrej vôli, spoluzodpovednosti a spoločnom postupe pri nachádzaní riešení pre zachovanie a trvalo-udržateľný rozvoj Štrbského Plesa, postavených na jeho hodnotách a potrebách medzi obcou Štrba a destinačnými subjektami cestovného ruchu a služieb na Štrbskom Plese.

 

Nakladanie s obecným majetkom 

Poslanci schválili :

1/ bezodplatné zriadenie budúceho vecného bremena pre VSD, a.s. Košice na výstavbu novej NN sieť na Hlavnej ulici

2./ opätovne schválili v rámci majetkoprávneho vysporiadania predaj pozemku pod bytovým domom a v bezprostrednom okolí bytových domov na ul. 1. mája č. 2 a č.4 v Štrbe vlastníkom

jednotlivých bytov (prijatie nových uznesení) .

3./ schválili v rámci majetkoprávneho vysporiadania odkúpenie pozemkov pri budove Slovenskej pošty v Štrbe

od vlastníka  Environmental Innovation Center, a.s., Banská Bystrica

4./ zníženie nájomného pre nájomcu – spoločnosť Frosstrade, s.r.o. Svit za prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej predajne potravín COOP Jednota v Štrbe (suterén – výroba ponožiek)

5./ zníženie nájomného pre nájomcu – Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica za prenájom nebytových priestorov v Tatranskej Štrbe z dôvodu zmenšenia prenajímanej plochy v súvislosti s rekonštrukciou časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe na obecné nájomné byty.

6./ zníženie nájomného pre nájomcu – MUDr. Jarmila Kopčeková, Tatranská Štrba za prenájom nebytových priestorov (zubná ambulancia) v Tatranskej Štrbe z dôvodu zmenšenia prenajímanej plochy v súvislosti s rekonštrukciou časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe na  nájomné byty.

7./ predĺženie doby prenájmu do 31. 12. 2021 pre nájomcu  Domovina Tatry, s.r.o., Štúrova 1502, Tatranská Štrba na prenájom kotolne v T. Štrbe za rovnakých zmluvných podmienok ako v doposiaľ platnej nájomnej zmluve v znení jej dodatkov. Obec Štrba je 60 %-tným spoluvlastníkom tejto spoločnosti.

Vymenovanie náčelníka Obecnej polície v Štrbe

Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce vymenovalo Mgr. Pavla Marca, bytom Družstevná 616/52, Štrba, v súčasnosti príslušníka obecnej polície, za náčelníka Obecnej polície v Štrbe s účinnosťou od 16.12.2020. Vedením Obecnej polície  bol dočasne poverený Pavol Srebala, ktorému dňa 10.12.2020 skončilo toto dočasné poverenie. Nový náčelník Pavol Marec je príslušníkom obecnej polície v Štrbe od roku 2012. 

Z činnosti hlavného kontrolóra obce

Poslanci vzali na vedomie Správu hlavného kontrolóra z vykonanej kontroly o dodržiavaní predpisov na úseku ochrany osobných údajov. Poslanci zároveň schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021

Poslanci schválili predpokladané termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva – 15.3.2021, 14.6.2021, 13.9.2021, 13.12.2021.


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close