Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16. septembra 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba. Týmto nariadením dochádza k zvýšeniu príspevku rodiča za žiaka (školného) v Základnej umeleckej školy v Štrbe (ďalej len ZUŠ) od 1. októbra 2020 na základe podnetu (návrhu) ZUŠ a na základe kladného stanoviska Rady školy ZUŠ. Uvedené školné sa zvýši v hudobnom individuálnom odbore a v skupinových odboroch (výtvarný, tanečný, literárno-dramatický) o 2 eurá (oproti doterajšej výške tohto príspevku – školného).

Doterajší príspevok             Návrh príspevku

Individuálne vyučovanie – prípravné štúdium              5 €/mesiac                          7 €/mesiac

Individuálne vyučovanie – hlavný nástroj                    6 €/mesiac                          8 €/mesiac

Skupinové vyučovanie – prípravné štúdium                 5 €/mesiac                          7 €/mesiac

Skupinové vyučovanie – riadne štúdium                       5 €/mesiac                          7 €/mesiac

Len pre úplnosť: výška poplatkov v okolitých ZUŠ pre porovnanie: napr. v ZUŠ Svit: individuálne vyučovanie 10 €/mesiac a skupinové vyučovanie 7 €/mesiac a v ZUŠ Poprad: individuálne vyučovanie 12 €/mesiac a skupinové vyučovanie 8 €/mesiac.  Príjmy získané zo zvýšenia školného zostávajú škole a tá ich použije na zakúpenie učebných pomôcok v jednotlivých odboroch a vybavenie nového predmetu výtvarného odboru fotografia – film.

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce. Toto nariadenie obce rieši nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a odpadovými pneumatikami na území obce Štrba pre jej obyvateľov. V prípade pneumatík distribútor (predajca) pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný odber pneumatík bez ohľadu na výrobnú značku a naviac obec dáva tiež možnosť svojim obyvateľom, aby nepotrebné pneumatiky doviezli na zberný dvor v obci. Štát rozhodol, že od 1. januára 2021 je povinnosť zaviesť a zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Pre obyvateľov obce (pre domácnosti) sa na zber kuchynského odpadu využijú domáce kompostéry, ktoré boli bezplatne rozdané do domácností rodinných domov a bytových domov v Štrbe, Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese. Spolu sme rozdali 905 kusov kompostérov. Okrem toho od 1. januára 2021 obyvatelia budú môcť doniesť tento kuchynský odpad aj do kompostérov, ktoré budú umiestnené na určených verejne dostupných miestach v obci (zberný dvor v Štrbe, areál obecného úradu v Tatranskej Štrbe a areál VPS na Štrbskom Plese).

 

Plnenie rozpočtu obce Štrba za 1. polrok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe vzalo na vedomie Informatívnu správu o plnení rozpočtu obce Štrba za 1. polrok 2020.

 

Konsolidovaná účtovná závierke obce za rok 2019

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Informatívnu správu (správu nezávislého audítora) o konsolidovanej účtovnej závierke obce Štrba za rok 2019.

 

Návratná finančná výpomoc pre obec zo štátneho rozpočtu

Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie bezúročnej návratnej štátnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu poskytnutej Ministerstvom financií SR pre obec z dôvodu kompenzácie výpadku výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 (tzv. podielových daní) spôsobených pandémiou ochorenia COVID – 19  vo výške 80 426,- EUR za podmienok určených v Uznesení Vlády SR č. 494/2020 zo dňa 12.08.2020. Štát poskytne mestám a obciam na Slovensku bezúročnú štátnu pôžičku na vykrytie tohto výpadku z podielových daní v roku 2020 (kvôli COVID-19). V prípade obce Štrba je tento výpadok podielových daní oproti schválenému štátnemu rozpočtu na rok 2020 podľa prognózy Ministerstva financií SR vo výške 80 426 EUR, takže štát poskytne obci bezúročnú štátnu pôžičku v tejto sume. Tieto financie obec musí použiť do konca tohto roka na plnenie základných samosprávnych úloh obce.

 

Štát podporil výstavbu obecných nájomných bytov v Tatranskej Štrbe

Poslanci vzali na vedomie informáciu o poskytnutí úveru obci zo Štátneho fondu rozvoja bývania a o poskytnutí štátnej dotácie obci z Ministerstva dopravy a výstavby SR na výstavbu 10 obecných nájomných bytov, ktoré vzniknú prestavbou časti nevyužitého objektu Obecného úradu v Tatranskej Štrbe. V súčasnosti obec pripravuje začatie tejto prestavby. Viac informácii o týchto obecných nájomných bytoch sme vám už priniesli v predchádzajúcom vydaní Štrbských novín.

 

Poskytnutie dotácií z rozpočtu PSK

Poslanci vzali na vedomie informáciu o poskytnutí dotácií z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre obec Štrba a organizácie pôsobiace na území obce. Dotáciu získali :

– Obec Štrba – na vydanie knihy: „Štrba a jej dejiny do roku 1945“ – dotácia vo výške 6000,- EUR

– Dobrovoľný hasičský zbor Štrba  – na nákup materiálneho vybavenia, vrátane zakúpenia defibrilátora – dotácia vo výške 4 000 EUR

– Rímskokatolícka cirkev – farnosť Štrba – na reštaurátorsky prieskum a na reštaurovanie kazateľnice –  dotácia vo výške 1100 EUR

– Evanjelická cirkev, a.v. –  cirkevný zbor Štrba –  oprava oltárneho obrazu Ježiša Krista – dotácia vo výške 2500 EUR.

Poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom zasadnutí dňa 24. augusta 2020 schválili dotácie z rozpočtu PSK v rámci „Výzvy pre Región“. Na základe projektu (žiadosti) obci Štrba bola schválená dotácia vo výške 21000,-EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie pre budúcu výstavbu cyklotrás (cyklochodníkov) na území obce Štrba.

 

Zmena rozpočtu obce Štrba pre rok 2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 7/2020. V rámci tohto opatrenia sa vyčlenili finančné prostriedky na opravu miestnych komunikácii, na stavebnú úpravu prístupových chodníkov a spevnených plôch v areály základnej školy (1. etapa), na modernizáciu budovy futbalového štadióna (šatní), na rekonštrukciu plynovej prípojky základnej školy, na projektovú prípravu na rekonštrukciu autobusových zastávok v Štrbe a v T. Štrbe a na modernizácia obecného úradu v T. Štrbe súvisiacu s realizáciou výstavbou obecných nájomných bytov.  

 

Návrh postupu na hľadania riešenia dopravy a parkovania na Štrbskom Plese

Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh postupu na hľadanie koncepčného riešenia dopravy na Štrbskom Plese. Ide o odporúčania osobitnej pracovnej skupiny pre dopravu na Štrbskom Plese, ktorá bola zriadená na navrhnutie postupu komplexného riešenia dopravy a parkovania na Štrbskom Plese zo zástupcov miestnych podnikateľov pôsobiacich na Štrbskom Plese, zástupcov obce a ďalších miestnych subjektov. Na záver článku sú zverejnené uvedené odporúčania pracovnej skupiny. Viac informácii prinesieme v ďalšom vydaní Štrbských novín.

 

Modernizácia autobusových zastávok v Štrbe

Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ na realizáciu projektu: „Modernizácia autobusových zastávok v obci Štrba“. Obec Štrba ako člen Miestnej akčnej skupiny Pro Tatry, o.z. (ďalej len MAS) sa plánuje zapojiť do čerpania finančných prostriedkov v rámci tejto MAS na uvedené projekt. Za týmto účelom bola vypracovaná projektová dokumentácia na modernizáciu existujúcich autobusových zastávok – a to autobusovej zastávky pri cintoríne a autobusovej zastávky na konci obce v smere na Lučivnú. Vzhľadom na majetkoprávny vzťah k pozemkom pod existujúcimi autobusovými zastávkami sa tento projekt týka práve uvedených dvoch autobusových zastávok (obce je vlastníkom pozemkov). V rámci tohto projektu sa plánuje vybudovanie nových prístreškov (také aké sú už v obci – murované z kameňa s drevenou vrchnou časťou), nových spevnených plôch a nových nástupných ostrovčekov podľa príslušných STN, nových bezpečných priechodov pre chodcov k týmto zastávkam cez cestu 3. triedy vrátane bezpečnostných prvkov – nasvietenie priechodov a umiestnenie svetelnej signalizácie. Obec plánuje zmodernizovať aj autobusové zastávky na Tatranskej Štrbe (pri ceste 1/18) a v budúcom roku sa dokončí nová zastávka pod sídliskom v Tatranskej Štrbe.

 

Predaj, kúpa a prenájom pozemkov a vecné bremena k nim

Obecné zastupiteľstvo schválilo

1./ predlženie prenájmu pozemku pre spoločnosť High Tatras Tower s.r.o. do 30.11.2020

2./ odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 7/10-ín na budove garáži v Športovom areáli na Štrbskom Plese od Prešovského samosprávneho kraja za kúpnu cenu 1 EUR

3./ majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod detským ihriskom a v časti pod verejnými plochami pri objekte pošty v Štrbe

4./ budúci predaj pozemku pod budúcou kioskovou trafostanicou pri obecnom úrade na Hlavnej ulici pre VSD a.s. Košice

5./ zriadenie budúceho vecného bremena pre umiestenie plánovaného podzemného elektrického vedenia na ulici ČSA pre VSD a.s. Košice.

6./ budúci predaj pozemku pod budúcou kioskovou trafostanicou na Štrbskom Plese pre VSD a.s. Košice

 

 

 

 

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Odporúčanie pracovnej skupiny pre riešenie dopravy na Štrbskom Plese

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 28.09.2020

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close