Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dňa sa 18. mája 2020 sa uskutočnilo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štrbe, na ktorom sa poslanci zaoberali nasledovnými témami:

Opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19

Poslanci vzali na vedomie informáciu starostu obce o opatreniach prijatých obcou Štrba z dôvodu predchádzania šíreniu pandémie COVID-19 a tiež správu o ekonomických (úsporných) opatreniach prijatých obcou Štrba z dôvodu riešenia finančného dopadu pandémie COVID-19 na rozpočet obce.

 Zmena rozpočtu obce z dôvodu COVID-19

Poslanci schválili návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2020 z dôvodu nepriaznivého finančného dopadu spôsobeného pandémiou COVID-19. Príjmy a výdavky obce boli celkovo znížené zatiaľ o sumu 127 tis. EUR. Úsporné opatrenia sa týkajú všetkých oblastí života obce. V prípade zväčšovania ekonomických dopadov obec bude musieť pristúpiť k ďalším úsporným opatreniam a k prehodnoteniu svojich ďalších výdavkov.

 Návrh na zmeny a doplnky č.2 územného plán obce

Poslanci vzali na vedomie informáciu o postupe prerokovania návrhu „Zmien a doplnkov č. 2/2020 ÚPN obce Štrba“. V rámci tohto bodu vzhľadom na medializáciu tohto návrhu prebehla aj diskusia o predloženom návrhu – o konkrétnych zmenách a doplnkoch územného plánu obce. Starosta a poslanci sa zhodli na prerokovaní navrhovaných zmien na verejnom zhromaždení s obyvateľmi obce hneď ako to umožnia opatrenia týkajúce sa COVID-19.

Plán stavebných aktivít obce pre rok 2020

Poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie plnenia Plánu stavebných aktivít obce za rok 2019 a schválili Plán stavebných a iných investičných aktivít obce pre rok 2020.

Výberové konanie na náčelníka obecnej polície

Poslanci vzali na vedomie žiadosť Pavla Srebalu, súčasného náčelníka Obecnej polície v Štrbe o jeho uvoľnenie z tejto funkcie a vyhlásenie výberového konania na náčelníka obecnej polície.

Predaje, zámeny a prenájmy pozemkov

Poslanci schválili

1./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového domu, súp. č. 169 v Štrbe na Školskej ulici z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k dlhodobo užívanému pozemku

2./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového domu, súp. č. 170 v Štrbe na Školskej ulici z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k dlhodobo užívanému pozemku

3./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového domu, súp. č. 173 v Štrbe na Školskej ulici z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k dlhodobo užívanému pozemku

4./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového domu, súp. č. 598 v Štrbe na ulici 1. mája z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k dlhodobo užívanému pozemku

5./ predaj pozemku pre vlastníkov bytového domu, súp. č. 599 v Štrbe na ulici 1. mája z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k dlhodobo užívanému pozemku

6./ zámenu pozemkov medzi Obcou Štrba a Rímskokatolíckou cirkvou – farnosťou Štrba z dôvodu majetkoprávneho vysporiadanie dlhodobo užívaného cirkevného pozemku pod potokom, chodníkom a verejnou zeleňou a na druhej strany dlhodobo užívaného obecného pozemku farnosťou (areál fary)

7./ zámenu pozemkov z dôvodu vzájomného majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva k užívaným pozemkom medzi Obcou Štrba  a  Mgr. Katarínou Halagovcovu a  Františkom Repkom pri reštaurácii Furkotka na Štrbskom Plese (pozemok pod cestou za pozemok pod terasou).

8./ predaj časti pozemku pre žiadateľa Jána Gromana, trvale bytom Malý Slavkov pre účely zriadenia parkovacích miest nevyhnutných pre prevádzku Penziónu v Tatranskej Štrbe

9./ dočasný prenájom pozemku na ul. ČSl.armády v Štrbe pre žiadateľku Gabrielu Nálepkovú, Štepánkovická 24, Štrba pre účely pestovania kvetov za podmienky, že zabezpečí (zachová) prejazd cez pozemok pre vlastníčku susednej nehnuteľnosti (pre p. Annu Gemzovú)

10./ prenájom pozemku pre obec Štrba, na ktorom je postavená Štrbská drevenica, od vlastníka pozemku Ľubomíra Gejdoša, ul. SNP 322, Štrba.

Prenájom priestorov pre „ponožkáreň“ 

Poslanci súhlasili s pokračovaním prenájmu nebytových priestorov o podlahovej ploche 180 m2 (bývalý objekt COOP Jednota s názvom „Nezábudka“ na ul. SNP) pre nájomcu Frosstrade, s.r.o. Svit pre účely pokračovania prevádzky výroby ponožiek (ide o tie isté priestory pre toho istého doterajšieho nájomcu).

Vodozádržné opatrenia obce Štrba

Poslanci schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pod názvom „Vodozádržné opatrenia obce Štrba“. Projekt sa týka realizácie opatrení za účelom zadržiavania a následného využitia povrchovej (dažďovej) vody na sídlisku v Tatranskej Štrbe.

Realizácia investičných projektov

Poslanci vzali na vedomie informáciu o realizovaných investičných projektoch obce – najmä projektov s podporou EÚ – výstavba novej Materskej školy v Štrbe a výstavba nového zdravotného strediska v Štrbe (CIZS).

Petícia proti premiestneniu stojiska kontajnerov

Poslanci vzali na vedomie petíciu  obyvateľov bytového domu Pálenica 2 na Pullmanovej ulici v Tatranskej Štrbe, ktorá sa týkala nesúhlasu s presunom kontajneroviska do blízkosti ich bytového domu.

 Správy hlavného kontrolóra

Poslanci vzali na vedomie správy Hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol.

 

 


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close