Zvýšili sa miestne dane i poplatok za komunálny odpad

V obci Štrba sa od nového roku zvýšili niektoré miestne dane a tiež poplatok za komunálny odpad. K tomuto zvýšeniu došlo aj v iných mestách a obciach na Slovensku. Dôvodom na uvedené zvýšenie je niekoľko. Dane z nehnuteľností boli naposledy upravované v roku 2015, avšak niektoré iné miestne dane neboli upravované niekoľko rokov. Na potrebu zvyšovania miestnych daní opakovane upozorňuje Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR a finančný inštitút INEKO. Nielenže sú tieto dane nízke, ale je nevyhnutné zvýšiť výnosy z nich kvôli rýchlejšie narastajúcim výdavkom (ako príjmom) v rozpočtoch obcí a miest.

Jedným z dôvodom zvýšenia dane z nehnuteľnosti (daň zo stavieb, bytov a nebytových priestorov a daň z pozemkov) je nárast nových výdavkov obcí a miest (teda aj obce Štrba) v dôsledku prijatia nových zákonov a uloženia nových úloh samosprávam, na ktoré im však štát nedal potrebné financie. Okrem toho každoročne narastajú aj bežné výdavky obce v dôsledku nárastu nákladov o infláciu tak, ako všetkým domácnostiam.

V tomto roku sa predpokladá pokles príjmov obce – pokles nárastu tzv. podielových daní, ktoré prichádzajú zo štátneho rozpočtu (predpoklad nárastu je len o 2-3 %). Toto je kľúčovým príjmom rozpočtu obcí a miest. Ale výdavky obcí a miest majú narásť v tomto roku o cca 9 až 10 %, takže je zjavné, že mestám a obciam budú chýbať peniaze. A pokiaľ obec nechce znižovať doterajší rozsah svojich služieb a ich kvalitu, resp. nechce škrtnúť niektoré už štandardné aktivity v obci, na ktoré sú už občania zvyknutí, tak je nevyhnutné zvýšiť aj uvedené miestne dane. Zvýšenie dane z nehnuteľností (z pozemkov, zo stavieb a z bytov) sa týka všetkých častí obce Štrba, ale najviac sa to dotýka časti Štrbské Pleso. Môžeme už teraz uviesť, že navýšenie miestnych daní nebude postačovať na vykrytie rozdielu medzi chýbajúci mi príjmami a novými výdavkami obce. Zmena nastáva nielen vo zvýšení sadzby dane, ale aj v tom, že oproti predchádzajúcemu roku už nebudú samostatné sadzby dane pre chatové osady, ale sú samostatne určené sadzby dane pre tri časti obce :

Nové sadzby dane pre daň z pozemkov :

 

Prehľad sadzby
2019-2020
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Sadzby daní z pozemkov Štrba Štrba ŠP ŠP
Orná pôda 0,26 % 0,35 % 0,26 % 0,35 % 0,26 % 1,25 %
Trvalý trávnatý porast 0,26 % 0,35 % 0,26 % 0,35 % 0,26 % 1,25 %
Záhrada 0,50 % 0,65 % 0,50 % 0,65 % 0,50 % 1,80 %
zastavaná plocha a nád. 0,50 % 0,65 % 0,50 % 0,65 % 0,50 % 1,80 %
ostatné plochy 0,50 % 0,65 % 0,50 % 0,65 % 0,50 % 1,80 %
stavebný pozemok 1,00 % 2,00% 1,00 % 2,00% 1,00 % 3,00 %
lesný pozemok

a vodné plochy

1,30% 1,70 % 1,30% 1,70 % 1,30% 1,70 %

 

Nové sadzby dane pre daň zo stavieb:

 

Prehľad z VZN 2019-2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Daň zo stavieb  ….. za 1 m2 Štrba Štrba ŠP ŠP
stavba na bývanie 0,082 € 0,12 € 0,082 € 0,12 € 0,132€ 3,30 €
pôdohospod. Stavba 0,099 € 0,12 € 0,099 € 0,12 € 0,132€ 3,30 €
stavby na rekreáciu a chaty 0,497 € 1,00 € 0,497 € 1,00 € 2,985€ 3,30 €
garáže samost. Stojace 0,331 € 0,50 € 0,331 € 0,50 € 0,663€ 1,00 €
hromadné garáže 0,331 € 0,50 € 0,331 € 0,50 € 0,663€ 1,00 €
garáže pod zemou 0,331 € 0,50 € 0,331 € 0,50 € 0,663€ 1,00 €
priemyselné stavby 1,327 € 1,50 € 1,327 € 1,50 € 2,655€ 3,30 €
stavby na podnikanie 1,327 € 1,50 € 1,327 € 1,50 € 2,985€ 3,30 €
ostatné stavby 0,099 € 1,50 € 0,099 € 1,50 € 2,985€ 3,30 €
príplatok podlažie 0,033 € 0,04 € 0,033 € 0,04 € 0,165€ 0,20 €

 

Nové sadzby dane pre daň z bytov:

 

Prehľad podľa VZN 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Daň z bytov  za 1 m2 Štrba Štrba ŠP ŠP
Byt/na m2 0,165 € 0,33 € 0,165€ 0,33 € 0,165€ 0,66 €
Nebyt. priestor: sklad, pivnica, garáž 0,331 € 0,33 € 0,331€ 0,33 € 0,331€ 0,66 €
neb.priestor na podnikanie, iný účel 1,327 € 1,50 € 1,327€ 1,50 € 2,985€ 3,30 €

 

Daň za psa

Od 1. januára 2020 sa zvyšuje daň za psa zo sumy 6,50 eur na 10,00 eur za každého psa ročne (okrem psa držaného v byte). V prípade psa držaného v byte sa daň nemení – zostáva 33,00 eur za každého psa ročne.

Daň za ubytovanie

Až od 1. apríla 2020 sa zvýši daň za ubytovanie. Zvýšenie tejto dane bude pre časť Štrbské Pleso zo sumy 1,00 eur na 1,50 eur za osobu/noc, v Tatranskej Štrbe (z 0,75 eur na 1,00 eur za osobu/noc) a v samotnej Štrbe sa výška dane nemení (zostal 0,50 eur za osobu/noc). Daň na Štrbskom Plese bude rovnaká ako na celom území mesta Vysoké Tatry. Zvýšenie tejto dane prinesie viac financií pre cestovný ruch a tým aj možnosť získať väčšiu štátnu dotáciu na podporu cestovného ruchu.

Poplatok za komunálny odpad

Od 1. januára 2020 sa v obci zvýšil poplatok za komunálny odpad z doterajších 14,- EUR na 20,- EUR na osobu za rok. Prvým dôvodom na zvýšenie tohto poplatku  je každoročný nárast množstva komunálneho odpadu, ktorý bol vyprodukovaný na území našej obce. Ďalším dôvodom je veľmi nízka miera triedenia (separovania) komunálneho odpadu na území obce (len 18 % za rok 2018). Zároveň počas roka 2019 došlo k zvýšenie výšku úložného za uloženie odpadu na riadenej skládke odpadov – prevádzkovateľ skládky (Brantner Poprad) zvýšil tento poplatok za uloženie odpadu na skládke z 26 eur na 37 eur za 1 tonu odpadu a teda kým v roku 2018 obec zaplatila za uloženie na skládke tzv. úložné v celkovej sume 28 600 EUR, tak v roku 2020 má zaplatiť tzv. úložné v celkovej sume 40 700 EUR (nárast o 12 100 EUR). Zároveň došlo k medziročné zvýšenie nákladov na zber a odvoz komunálneho odpadu na skládku (nárast nákladov v dôsledku zmeny legislatívy – najmä nárast mzdových nákladov – zvýšenie min. mzdy,  zavedenie príplatkov, a pod.).

Navyše od roku 2019 štát zaviedol nový (ďalší) poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke, ktorý sa platí do štátneho rozpočtu. Výška tohto poplatku za každú tonu uloženého odpadu závisí od kvality triedenia komunálneho odpadu v obci – teda od množstva vytriedeného odpadu. Čím lepšie triedime odpad a viac vyseparujeme, tým je tento poplatok nižší. Ale každoročne sa sadzba tohto poplatku zvyšuje. Vzhľadom na mieru triedenia odpadu v našej obci (len 18 % v roku 2018) obec platí štátu od januára 2019 poplatok vo výške ďalších 12 eur za každú tonu odpadu. Od roku 2020 sa tento poplatok zo zákona automaticky zvýši na sumu 24 eur za každú tonu odpadu (ak sa v obci nezlepší miera triedenia odpadu). Takže aj to je vážny dôvod, prečo viac separovať komunálny odpad (viac separujeme, menší poplatok platíme tak štátu ako aj vlastníkovi skládky odpadov).

Podľa zákona producenti (občania a podnikatelia) odpadov majú znášať všetky náklady na nakladanie s komunálnym odpadom na území obce. V opačnom prípade obec porušuje zákon o rozpočtových pravidlách, nakoľko obec nesmie uhrádzať za občana, či podnikateľa  náklady na nakladanie s komunálnym odpadom z iných príjmov ako z vybraného poplatku od občana, resp. podnikateľa. Na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR obce musia výšku poplatku nastaviť tak, aby to zodpovedalo nákladom, ktoré má obec s komunálnym odpadom.

V obci Štrba je to nasledovné:

Rok Príjmy z poplatku za KO Celkové výdavky na nakladanie s KO Rozdiel (uhradený obcou z iných príjmov)
2017 109 562,44 € 125 270,84 € – 15 708,40 €
2018 130 889,56 € 135 908,13 € – 5 001,43 €
2019 150 308,21 € 159 257,99 € – 8 949,78 €
2020 – návrh (odhad) 180 000,00 € 180 000,00 € 0,00 €

 

Pre všetky vyššie uvedené dôvody musela (v zmysle zákona) aj naša obec zvýšiť tento poplatok od roku 2020 nasledovne:

 

Poplatník – fyzické osoby 2019 2020
Fyzická osoba 14 eur ročne 20 eur ročne
Osamelo žijúca osoba nad 75 rokov 7 eur ročne 10 eur ročne
Osoba ŤZP 7 eur ročne 10 eur ročne
Osoba  zdržiavajúca mimo obec viac ako 90 dní 2,40 eur ročne 10 eur ročne

 

Osamelo žijúca osoba nad 75 rokov a ťažko zdravotne postihnutá osoba má naďalej zachovanú zľavu vo výške 50 %. V prípade množstevného zberu odpadu u právnických osôb a podnikateľov sa poplatok zvýšil z doterajšej sadzby 0,03 eur za 1 liter odpadu na 0,05 eur za 1 liter odpadu.

Na záver sa preto treba zamyslieť: ak nechceme do budúcna platiť ešte vyšší poplatok za komunálny odpad, tak:

  1. Mali by sme sa snažiť minimalizovať vznik odpadu
  2. A keď už odpad vznikne, tak čo najviac z neho vyseparovať (vytriediť) odpad, ktorý sa vie ďalej zrecyklovať (plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad a pod.) a tak čo najmenej odpadu odvážať na skládku.

 


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close